รพ.ตราด ตรวจ DNA.พิสูจน์สายเลือด  เพื่อใช้ประกอบหลักฐาน การพิจารณาแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร  นำไปสู่การได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพ 

0
77

รพ.ตราดขับเคลื่อนการตรวจ DNA เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการหลักประกันสุขภาพ กลุ่มคนไทยที่มีปัญหาทางทะเบียนในภาคตะวันออก” 

วันที่ 27 มิ.ย.2565 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ตราด จ.ตราด  ผศ.ดร.ยุพดี  ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช., นพ.สุรทิน  มาลีหวล ผอ.สปสช.เขต 6 ระยอง ได้ร่วมงาน “การจัดเก็บสารพันธุกรรรมเพื่อพิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร เพื่อพัฒนาการเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสุขภาพของกลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนโดย นพ.วินัย  บรรจงการ ผอ.รพ.ตราด ตราด เป็นประธานเปิดงาน  ผศ.วรวีร์  ไวยวุฒิ รอง ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในฐานะผู้จัดกิจกรรม กล่าวรายงาน ได้กล่าวว่า “กิจกรรมการจัดเก็บสารพันธุกรรมพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร  ซึ่งนำไปสู่การได้รับสิทธิที่ประะชาชนชาวไทยพึงมี  โดยเฉพาะสิทธิด้านการรักษาพยาบาล  ผู้ประสบปัญหากลุ่่มนี้ยังพบอยู่เป็นจำนวนมากที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค  บางครั้งไม่กล้าเข้ารับบริการรักษาพยาบาลตั้งแต่เริ่มเจ็บป่วย  เนื่องจากต้องชำระค่ารักษาพยาบาลเอง เมื่อมีอาการรุนแรงวิกฤติจึงจะเข้าสู่การรักษาพยาบาล

เดิมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ดำเนินการตรวจสารพันธุกรรมผู้ประสบปัญหากลุ่มนี้โดยไมมีค่าใช้จ่ายในการตรวจใน 2 ลักษณะคือ การจัดเก็บสารพันธุกรรม ณ สถาบันฯ และเดินทางไปยังพื้นที่ตั้งของผู้ประสบปัญหา  ในส่วนพื้นที่จังหวัดตราดได้ดำเนินการตรวจสารพันธุกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ร่วมกับอำเภอบ่อไร่ ตรวจสารพันธุกรรมบุคคล 35 ราย  ครั้งที่ 2 พ.ศ.2553 ร่วมกับวุฒิสภา องค์กรภาคีเครือข่าย อ.เมือง และ อ.บ่อไร่ ตรวจสารพันธุกรรมบุคคล 322 ราย  ครั้งที่ 3 พ.ศ.2559 ร่วมกับกรมการปกครองและปกครองจังหวัดตราด ตรวจสารพันธุกรรมบุคคล 63 ราย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 ร่วมกับอำเภอคลองใหญ่ ตรวจสารพันธุกรรมบุคคล 50 ราย  และครั้งที่ 5 ในครั้งนี้ 

ภาคีเครือข่ายตามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนากาารเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถาานะทางทะเบียน 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่่นคงของมนุษย์และะกระทรวงยุติธรรม  โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ร่วมมือกับ รพ.ตราด ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงและมีเครือข่ายภาคประะชาชนที่เข้มแข็ง  เป็นโรงพยาบาลนำร่องเครือข่ายการจัดเก็บสารพันธุกรรมแห่งที่ 2 ของประเทศที่ดำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรมบุคคล เพื่อพิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร์ในพื้นที่จังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียง” รอง ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กล่าว

กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 100 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายภาคประชาชนที่จะประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในอนาคต  และประชาชนผู้ประสบปัญหาซึ่งผ่านการตรวจสอบจากสำนักทะเบียนพื้นที่ จ.ตราด และ จ.จันทบุรี ให้เข้ารับการตรวจสารพันธุกรรม มีผู้รับการตรวจสารพันธุกรรม 21 คู่ จำนวน 39 คนในวันนี้