ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วยพิธีบวงสรวงองค์พญานาคและทวยเทพลุ่มน้ำโขง

0
155

ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วยพิธีบวงสรวงองค์พญานาคและทวยเทพลุ่มน้ำโขง

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นางกัลยกร สุขสานต์ เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะกรรมการวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วยพิธีบวงสรวงองค์พญานาคและทวยเทพลุ่มน้ำโขง ที่จัดขึ้นโดยสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 มูลนิธิวีระภุชงค์ร่วมกับคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วินัย วีระภุชงค์ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มี ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 กล่าวถวายรายงาน นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวต้อนรับ และดร.อภัย จันทนจุลกะ รองประธานชมรมสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 นำอาราธนาศิล พระสงฆ์สมณศักดิ์ 19 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์

ต่อจากนั้นใน เวลา 20.00 น.ได้เข้าสู่พิธีบวงสรวงองค์พญานาคและทวยเทพลุ่มน้ำโขง โดย ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 เป็นผู้กล่าวประกาศเกียรติคุณความดีพญานาคผู้บำเพ็ญธรรมและปกป้องพระพุทธศาสนา มีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กล่าวบรรยายถึงความเชื่อเรื่องพญานาคในลุ่มน้ำโขง และพระเมธีวรญาณ ผศ.ดร.รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้กล่าวบรรยายถึงอิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคที่มีต่อพระพุทธศาสนา พระธรรมโพธิวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 กล่าวสัมโมทนียกกา โดยมี ดร.วินัย วีระภุชงค์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์จุดธูปเทียนบูชาเครื่องบวงสรวง ซึ่งมีพิธีพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง และลั่นฆ้องชัยก่อนจะมีการแสดง ชุดรำถวายองค์พญานาค ทวยเทพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลุ่มน้ำโขง ก่อนจบลงด้วยพิธีเจริญจิตตภาวนาแผ่อุทิศกุศลแด่องค์พญานาคและทวยเทพลุ่มน้ำโขงในเวลา 21.00 น.

ข่าว-ชุลีพร ตาลสุข//เพชรบูรณ์
0855987787