เซนต์ปอล ศรีราชา ร่วมกับ ศยธท. จัดอบรมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

0
1117

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ศรีราชา ร่วมกับ ศยธท. จัดอบรมเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ศรีราชา นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการนโยบายศูนย์เยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ศยธท.) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 และศึกษาธิการภาคตะวันออก, นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา, นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี, นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, นายภานุมาส ปัญญามงคล ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี, นายกรกฎ เชาว์เจริญชล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี, นายสุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์ นายกสมาคมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคตะวันออก, เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา อธิการิณีโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ศรีราชา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต โดยมีนางอัจิรวดี วิโรจน์ปกรณ์ ผู้แทนโรงเรียนฯ กล่าวต้อนรับ และนางสาวนรมน อยู่ยืน ประธานสภานักเรียนโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ศรีราชา ได้กล่าวรายงาน

ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ก้าวสู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพ เป็นกำลังหลักสำคัญของชาติบ้านเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

ในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ขยายผลในสถานศึกษา ระยะที่ 2 รุ่นพิเศษ (รุ่นที่ 18) ณ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ศรีราชา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะครู-อาจารย์และเยาวชน/นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภานักเรียนและหัวหน้าห้องในระดับมัธยม จำนวนทั้งสิ้น 350 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. (นางสาวเบญจพร แก้วบุญทอง), สำนักงาน ป.ป.ท. (นายประกิจ อุทัยศรี), สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (นายส่งสุข โทพรมมา), ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด, นายเกียรติกร อัตรสาร ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต, นายปามากร ถาวรเลิศทวี ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสร้างสรรค์การศึกษา และศูนย์ประสานงานส่งเสริมประชาธิปไตยและตรวจสอบการเลือกตั้ง สมาคมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคตะวันออก โดยกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ศรีราชา ร่วมสนับสนุนในครั้งนี้