อพท. ถอดบทเรียน “ คุ้งบางกะเจ้า  ”  รองรับนักท่องเที่ยว “ พอดี มีสุข”

0
402

อพท. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน คุ้งบางกะเจ้า การประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวไทย พอดี มีสุข ใน๖ ของประเทศ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ โรงแรมโนโวเทล บางนา กทม. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียน การประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวไทย พอดี มีสุข” ภายใต้กิจกรรมการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) และพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นต้นแบบระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี นายอนันต์ ชูโชติ ประธานกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดงานสัมมนา พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท.ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท.นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการสัมมนากว่า 100 คน 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “พลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยที่..พอดี มีสุข สู่เมืองน่าอยู่น่าเที่ยว” โดย นายอนันต์ ชูโชติ ประธาน พพท. และการเสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนการท่องเที่ยว คุ้งบางกะเจ้า แบบพอดี มีสุข สู่เมืองน่าอยู่น่าเที่ยว” โดย นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท.นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนจากพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ทั้ง 6 ตำบล ได้แก่ 1) นายวัชระ เติมวรรธนภัทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง 2) นายสมศักดิ์ พรหมศาสตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ 3) นางบุญญาภา ศิโรดม ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบางกระสอบ 4) คุณทับทิม จันทร์ไพศรี ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า 5)อาจารย์สมศักดิ์ สำลีรัตน์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง และ 6) นายจิตร มะลิรัตน์ รองประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบางบางกอบัว 

วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) มุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และรวบรวมข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับผลการประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่เป้าหมาย ในการต่อยอดหาแนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

คุ้งบางกะเจ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสุขภาพที่ได้รับความนิยมพื้นที่หนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรม การท่องเที่ยวชุมชน วิถีธรรมชาติได้ดีเยี่ยม

เป็นพื้นที่ต้นแบบ โดยการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายและแนวทางการขับเคลื่อนผลักดันให้คุ้งบางกะเจ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้วยการรวมตัวกันขึ้นเป็นเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง อันเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ยกระดับรายได้ชุมชน ลดปัญหาหนี้สินได้ ตลอดจนสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้กลุ่มคุ้งบางกะเจ้า 

ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ด้วยความสำคัญดังกล่าว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดย สำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว จึงได้กำหนดแนวทางที่จะทำการประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ในบริเวณที่ คุ้งบางกะเจ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยจัดให้เป็นพื้นที่เฉพาะในพื้นที่พิเศษของ อพท.

จัดพื้นที่ คุ้งบางกะเจ้า ให้พัฒนาพื้นที่เตรียมความพร้อมยกระดับเพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น 1 ใน 6 พื้นที่เป้าหมายของประเทศ

ทางจังหวัดสมุทรปราการก็มีแผนพัฒนาพื้นที่ เน้นทางเท้าใช้จักรยาน ขยายคลองเชื่อมต่างๆ ทั้ง 6 ตำบล เพื่อรองรับทางเรือ บวกรถ 

การท่องเที่ยวมีส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดการขยายตัว รวมทั้งยังช่วยให้เกิดการสร้างและการกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น 

ในเวที่สัมมนายังได้มองไปข้างหน้า เมื่อแหล่งท่องเที่ยวมีจำนวนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปมากจนเกินศักยภาพที่จะรองรับได้ หรืออยู่ในภาวะนักท่องเที่ยวล้นพื้นที่ (Over Tourism) ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบตามมาอีกหลายประการ อาทิ ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและผู้คนในชุมชน  เกิดเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ปัญหามลภาวะทางเสียงและอากาศ ปัญหาขยะ ชุมชนรู้สึกสูญเสียความสุขและวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนไป 

ซึ่งหากภาวะดังกล่าวได้เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่แล้ว จะทำให้ต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหา ตลอดจนทำให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องสูญเสียรายได้และผลประโยชน์ที่พึงได้จากแหล่งท่องเที่ยวไปในที่สุด 

การประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carryjing Capacity) เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการเพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เป็นการเตรียมแก้ปัญหาที่ยังยืน ครบรอบด้านต่อไป