คณะประชาชนคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับพันธมิตร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

0
49
คณะประชาชนคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับพันธมิตร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อเวลา 19.19 น. ของวันที่ 28 ก.ค.65 ที่บริเวณลานกิจกรรม สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ คณะประชาชนคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนตามรอยพ่อ, ชุมชนหมู่ 7 สถาบันราชประชาสมาสัย, ศาลปู่เจ้าสมิงพราย, กองทุนหมู่บ้าน, กลุ่ม อสม.ชุมชนปู่เจ้าสมิงพราย และเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ภายใต้ชื่อเทิดไท้องค์ราชันของประชาชนคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ

โดยมี นายวันชัย จันทร์สิน รองประธานสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และนายสำเนาว์ ช้างมาศ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธานกล่าวถวายพระพรสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมด้วย ผู้แทน จากสถาบันราชประชาสมาสัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย, นายยุทธชัย กังวานสิทธิ์ ประธานชุมชนหมู่ 7 สถาบันราชประชาสมาสัย, นางทัศนีย์ ศรศิริ ประธาน อสม.ชุมชนปู่เจ้าสมิงพราย, นายเส่ย แซ่ตั้ง ประธานศาลปู่เจ้าสมิงพราย, นางยุวดี นิลกมล ประธานกองทุนหมู่บ้าน, นายประเทือง แซ่เอี๊ยะ ประธานชมรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนตามรอยพ่อ และประธานคณะประชาชนคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ นำผู้ป่วย ลูกหลาน ในสถาบันราชประชาสมาสัย และประชาชนทุกหมู่เหล่า จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎร ให้มีความสุขสวัสดิ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียงและยั่งยืน ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ที่ยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่ปวงประชา และสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงแก่ประเทศชาติ ทั้งยัง พระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัย ให้สามารถพ้นผ่านความยากลำบากไปได้ แสงประทีปที่สว่างไสวทั่วราชอาณาจักรในวันนี้ เปรียบเสมือนพระเมตตาอาทรของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ส่องสว่างและให้ความอบอุ่นกลางดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้า และจักประทับในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตลอดไป โดยบรรยากาศภายในงาน มีการแสดงรํานาฏศิลป์ การแสดงของคณะสิงโต มังกร และการแสดงพลุมหามงคล 79 ลูก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565