วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกสาธารณสุขชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบางจากพระประแดง สร้าง “ สายใยรักจากครอบครัว เสริมภูมิคุ้มกันทางใจ ป้องกันภัยยาเสพติด เยาวชน...

ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบางจากพระประแดง สร้าง “ สายใยรักจากครอบครัว เสริมภูมิคุ้มกันทางใจ ป้องกันภัยยาเสพติด เยาวชน ” 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบางจากพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้แกนนำ คุณไพเราะ แจ่มจักษุ หรือ ครูเจี๊ยบ นำเยาวชน ชวน พ่อ – แม่ สร้างสายใยห่างไกล ยาเสพติด ร่วม 100 ชีวิตทำกิจกรรมร่วมกัน ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา สระบุรี

เด็ก เยาวชน กลุ่มเปราะบางในปัจจุบัน มีปัญหาติดสารเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง หนีเรียน แว้นรถ หนีออกจากบ้านไปมั่วสุมกับเพื่อนกลุ่มเสี่ยง บางคนป่วยทางจิตและทำร้าย ตัวเอง มีเพิ่มมากขึ้น 

รากของปัญหาเหล่านี ้ส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย พ่อ-แม่ ผู้ปกครองขาดทักษะ ในการเลี้ยงดูบุตรหลานทำให้เด็กและเยาวชนหันไปหาอบายมุขสิ่งมอมเมา ประกอบกับชุมชนยังไม่สามารถ บริหารจัดการการพัฒนาเด็กเยาวชนให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองให้พ้นจากสถานการณ์ปัญหาต่างๆได้ 

เยาวชน จึงต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือด้วยความรักความผูกพันการมีสัมพันธภาพที่ดีจากพ่อแม่ ผู้ปกครองที่เข้ามาด้วยความใกล้ชิดมองเขาในมุมบวกและรู้ว่าเขามีจุดดีและจุดด้อยเรื่องไหนควรจะเติมเต็ม เขาอย่างไรไม่ใช่แค่ไปชี้ถูกชี้ผิดกล่าวโทษตำหนิเขาอย่างเดียว

อีกทั้งภาษารักของผู้ปกครองและภาษารักของ บุตรหลานก็อาจจะต่างกัน ภาษารักของผู้ปกครองอาจจะมาในรูปแบบการเคี่ยวเข็ญสั่งสอน อบรม แต่ภาษา รักของเด็กเยาวชนอาจหมายถึงการสนับสนุนช่วยเหลือด้วยความใกล้ชิดและมองเขาในมุมบวกชื่นชมในจุดดี และเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาด ไม่ตำหนิในจุดอ่อนหรือกล่าวโทษเขาอย่างเดียว 

สิ่งที่พวกเขาประสบพบเจอนี้เอง จึงต้องใช้ประสบการณ์เดิมๆ หรือลองผิดลองถูกในสิ่งที่แปลกใหม่ เพื่อกลบเกลื่อนความเครียด เมื่อเจอปัญหาเด็กไม่สามารถปรึกษาผู้ใหญ่ได้ จึงขาดที่พึ่งอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นการสร้างระบบที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงพร้อมกระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน ให้เกิดขึ้นในทุกชุมชนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับสังคมไทย 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์ สังคมและศีลธรรมโดยครอบคลุมทั้ง 6 มิติการดำรงชีวิตจึงมีความสำคัญ และถือเป็นรากฐานที่จะทำให้เด็ก และเยาวชนเข้มแข็งเกิดภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่ไปข้องเกี่ยวยาเสพติด 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบางจากพระประแดงได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็ก เยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดี ตามหลักการดังกล่าวเห็นสมควรที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อให้สถาบันครอบครัว มีความเข้มแข็งผ่านบุคคลผู้มีบทบาทที่สุดในการเลี้ยงดูบุตรหลานในแต่ละครอบครัว  คือ กลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง   ผ่านโครงการ“สายใยรักจากครอบครัวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจป้องกันภัยยาเสพติดให้เด็ก เยาวชน” เพื่อใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

ดยการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ป.ป.ส. ภาค ๑ และแกนนำเยาวชนนักรณรงค์ไม่สูบไม่ดื่ม สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ประชาคมสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดสมุทรปราการ

เป้าหมายที่ต้องการจากส่วนของผู้ปกครองเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ การรับรู้พฤติกรรมการเลี้ยงดูที่มีผลต่อเด็กเยาวชน   เพื่อการปรับจูนภาษารักของผู้ปกครองและเด็กให้ตรงกันและมีความเข้าใจเดียวกัน  ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนแนวคิดและมีทัศนคติที่ดีและเห็นถึง ผลกระทบต่อการเลี้ยงดูบุตรหลานที่ไม่ถูกต้อง วางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเด็กเยาวชนในพื้นที่/ชุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันสร้างและพัฒนาเครือข่าย การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง 

ผลผลิตส่วนของเด็กเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายสุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อสังคมชุมชน เพื่อติดตั้งทักษะความคิดความรู้ในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ทั้ง 6 ด้านได้แก่ พลัง ตัวตน พลังปัญญา พลังครอบครัว พลังเพื่อนและกิจกรรม พลังสังคมชุมชนและด้านศีลธรรม  ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้ พร้อมทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์ สังคม สติปัญญา  เพื่อพัฒนาการปรับจูนภาษารักของเด็กและผู้ปกครองให้ตรงกันและมีความเข้าใจ เดียวกันเสริมสร้างกัน เพื่อให้เกิดเครือข่ายเด็กเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ป้องกันภัยยาเสพติด และภัยคุกคามในสังคมรูปแบบใหม่ทางโลกโซเชียลมีเดีย 

 

ในส่วนของผู้ปกครอง  ต้องเปิดใจ รับฟังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงดู โดยยึดเด็กเยาวชน เป็นศูนย์กลาง พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจความต้องการของเด็กเยาวชนและปรับเปลี่ยนภาษารักของตนเอง ให้ตรงกับความต้องการของเด็กเยาวชน ผ่านทางความคิด การกระทำและคำพูด 

พ่อ – แม่ ผู้ปกครองเกิดแนวความคิด มีทัศนคติที่ดี ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน เปิดโลกการ เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ผ่านภูมิปัญญาชาวบ้านและช่องทางโซเชียลมีเดีย ต่างๆ เชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน ให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

“เราเปลี่ยนลูกเปลี่ยน”  พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้ได้รับความอบอุ่นทั้งทาง ร่างกายจิตใจเด็กเยาวชนได้รับการยอมรับจากผู้อื่นและสังคม   เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชน

พ่อ-แม่ เปิดใจได้เห็นความจริง คือการอยู่ร่วมกับความเป็นจริงของลูก ไม่ใช้ความรุนแรง บอกความต้องการของ พ่อ แม่ ให้ลูกได้รับรู้  เล่าความจริงให้รับทราบกันและกัน 

การได้เรียนรู้ มีการควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้น ไม่ใช่ความเป็นพ่อ-แม่ หรือผู้ปกครองมาเป็นใหญ่ มีสติและร่วมความรู้สึกดีๆ ก่อนที่จะพูดอะไรมีการระวังคำพูดให้เหมาะสมเพื่อสื่อให้ลูกหลานได้มีความรู้สึกดีๆ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะ ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคนที่เป็นของเรา 

2 วัน 1 คืนกับการอยู่ร่วมกัน ลูกได้เจอเพื่อนใหม่ พ่อ-แม่ได้เจอเพื่อนใหม่ มีการปรับแลกเปลี่ยนความคิด  แล้วเอาปัญหาของกันและกันมาแบ่งปันเพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหา ร่วมกันโดยเฉพาะประเด็นหลักนั่นคือยาเสพติด 

ความรักความอบอุ่นของพ่อแม่ของครอบครัวของชุมชนเท่านั้นที่จะเป็นเกราะกำบังให้รอดพ้นไปได้ในที่สุด 

 

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ