เมืองชะอำ หลายหน่วยงานประชุมจัดระเบียบสถานบริการ ตามคำสั่ง คสช. เพื่อป้องกันอาชญากรรม

0
149

 เมืองชะอำ หลายหน่วยงานประชุมจัดระเบียบสถานบริการ ตามคำสั่ง คสช. เพื่อป้องกันอาชญากรรม

วันที่ 14 กันยายน 2565  นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ  นายอำเภอชะอำ  เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดระเบียนสถานบริการ และนโยบายการจัดระเบียบสังคม ตามคำสั่ง คสช. พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อป้องกันอาชญากรรม   โดยมี ปลัดอาวุโสอำเภอชะอำ  เทศบาลเมืองชะอำ  ตำรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระ  สาธารณสุขอำเภอ  และผู้ประกอบการสถานบริการ  ผู้ประกอบการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ

สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการชี้แจงข้อกำหนด และกฎหมาย ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ให้ผู้ประกอบการตกลงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ   9 ข้อ  ได้แก่  สถานบริการจะไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าใช้บริการ         ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี        ปิดทำการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด        ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลา        ไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอา วัตถุระเบิดหรือยาเสพติดเข้าไปในสถานบริการ      ไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติตนวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการของตนระหว่างเวลาทำการ      ไม่จำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติตนวุ่นวายหรือครอบครองสติไม่ได้     ไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานที่นั้นพักอาศัย    และจัดให้มีมาตรการด้านการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด         พร้อมกันนี้ ผู้ประกอบการฯ และหน่วยงาน ได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  เพื่อให้การปฏิบัติเกิดความสัมฤทธิ์ผล พร้อมลงลายมือชื่อร่วมกันในบันทึกข้อตกลง    หากเจ้าหน้าที่ ตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนด จะดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งทางอาญา และทางปกครอง   เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม