สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา ร่วมกับ ศยธท. อบรมเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดี

0
1009

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ ศยธท. จัดอบรมเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต (ระยะที่ 2 นำร่องรุ่นที่ 19)

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบูรณาการ สติล คุณปลื้ม. นายประชา เตรัตน์ ประธานกรรมการนโยบายศูนย์เยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ศยธท.) เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วยนายสุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์ นายกสมาคมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ในการอบรมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ก้าวสู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพ เป็นกำลังหลักสำคัญของชาติบ้านเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

ผศ. ตฤณ กิตติการอำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และนายจิตรดิลก สายสืบสวัสดิ์ ประธานนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงาน

โดยครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ขยายผลในสถานศึกษา ระยะที่ 2 รุ่นที่ 19 ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะครู-อาจารย์และเยาวชน/นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 160 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช., สำนักงาน ป.ป.ท., สำนักงาน กกต., ศูนย์สื่อสร้างสรรค์การศึกษา และศูนย์ประสานงานส่งเสริมประชาธิปไตยและตรวจสอบการเลือกตั้ง สมาคมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคตะวันออก โดยกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณาการจัดการจัดศึกษา อบรมในครั้งนี้