ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุกเต็มที่ ผนึกองค์กร หน่วยงานภาคเกษตร เตรียมพร้อมสร้างจุดเปลี่ยน พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ระดับตำบล ปูทางสู่มหาอำนาจทางอาหารของโลก     

0
123

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุกเต็มที่ ผนึกองค์กร หน่วยงานภาคเกษตร เตรียมพร้อมสร้างจุดเปลี่ยน พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ระดับตำบล ปูทางสู่มหาอำนาจทางอาหารของโลก

เวลา 13.30 น.วันนี้ (19 ก.ย.65) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมการประชุม โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ระดับตำบล ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เร่งเดินหน้าเต็มที่ยกระดับ ภาคการเกษตร ที่จะขับเคลื่อนตั้งแต่จุดเล็กๆระดับตำบล ,จุดเมือง สานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ระดับตำบล เพื่อหวังเป็นประเทศมหาอำนาจผู้ส่งออกอาหาร TOP 10 ของโลกซึ่งขณะนี้เราได้ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 13 ของโลกแล้ว จาก 200 กว่าประเทศ และหวังเป็นประเทศผู้ผลิต เกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย เร่งยกระดับทุกด้าน สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าการเกษตร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร สร้างจุดเปลี่ยนนำไทยสู่เกษตรมูลค่าสูง 

นอกจากนั้นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบล ว่า คือการวางรากฐานครั้งสำคัญที่สุดของประเทศ ที่ตั้งใจทำการเกษตรยั่งยืนตำบลครบ 7,255 ตำบลแล้ว โดยความร่วมมือทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเพชรบุรีเป็นแห่งแรกที่ คิกออฟ โดยการระดมพลทุกภาคส่วน สร้างคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ระดับตำบลซึ่งมีทั้งหมด 93 ตำบลใน 8 อำเภอครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ตำบล ชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี สร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดความตื่นตัว ตื่นรู้ และตระหนักถึงบทบาทถึงการขับเคลื่อนและเป้าหมายทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัดไปถึงระดับตำบล บนพื้นฐานหลักการของตำบล ที่สามารถจัดการตนเอง บริหารเองโดยตำบล เป็นของตำบลและเพื่อตำบล เป็นฐานของการที่จะพัฒนาการผลิตทั้ง พืช ประมง ปศุสัตว์ ให้เป็นฐานของการส่งออกสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับประเทศและครัวเรือนต่อไปในอนาคต ที่จะนำไปสู่การยกระดับเป็นเกษตรอุตสาหกรรม เกษตรส่งออก 

ในโครงการเพชรบุรีฟู๊ดวัลเล่ย์เป็นเหมือนเขตส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกหรือใหญ่ที่สุดในประเทศตามแนวทางของเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ ที่จะทำให้มีพลังและก็เดินไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น

ทางด้าน นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวเสริมว่าจังหวัดเพชรบุรี พร้อมสานต่อนโยบาย ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร ขับเคลื่อนเมืองเสบียงแห่งอาหาร สู่โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ระดับตำบล เน้นประโยชน์ของพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งจะเน้นให้แต่ละตำบลดูจุดแข็งของเราด้วยทั้งด้าน ปศุสัตว์ สมุนไพร ผลไม้ เช่นสับปะรด รวมทั้งให้ความสำคัญด้านชลประทาน สิ่งแวดล้อม ขยะ ซึ่งจะดำเนินการทั้งในระดับจังหวัด หรือเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ที่ต้องทำงานร่วมกัน เพิ่มศักยภาพพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ที่จะขับเคลื่อนร่วมกัน.      

 

ข่าว-สุรพล  นาคนคร จ.เพชรบุรี*