กฟผ. เดินหน้าขยายเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว หนุนองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง มุ่งขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ

0
270
กฟผ. มอบห้องเรียนสีเขียว “Smart Green Learning Room” แก่โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น สร้างพลังเยาวชนให้มีองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

วันนี้ (20 กันยายน 2565) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบห้องเรียนสีเขียว “Smart Green Learning Room” จาก กฟผ. ให้แก่โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมี ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานงานราชการและโรงเรียนในพื้นที่ อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ซึ่งเป็นดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมมือในโครงการความร่วมมือด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทัศนคติและอุปนิสัยที่ดีในการใช้พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นโครงการด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นับเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขยายผลสู่ครอบครัว สังคม และชุมชนโดยรอบต่อไป

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) กล่าวว่า กฟผ. ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว ตั้งแต่ปี 2541 โดยจัดทำห้องเรียนสีเขียวพร้อมสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการฯ และโรงเรียนในเครือข่าย รวม 940 แห่งทั่วประเทศ อันเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ขยายผลสู่สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามนโยบายของ กฟผ. เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality
ที่ผ่านมา กฟผ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ โดยสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพลังเยาวชนผ่านกิจกรรมชุมนุมห้องเรียนสีเขียว ตลอดจนขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบ นำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปี 2563 กฟผ. ได้ต่อยอดห้องเรียนสีเขียวเดิมสู่ Smart Green Learning Room ที่มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการจัดการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ Online และ On-site สามารถเชื่อมต่อไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ได้ โดยเริ่มดำเนินการในกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 15 แห่ง และขยายผลสู่โรงเรียนในเครือข่ายของโครงการฯ

นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กล่าวว่า ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน ด้วยการสนับสนุนโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านดังกล่าว ทั้งยังได้รับการดูแลจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับปรุงบริเวณสถานที่ให้สวยงาม และช่วยพัฒนานักเรียนแกนนำห้องเรียนเสมือน ครูและบุคลากรหลัก เพื่อให้สามารถใช้ห้องเรียนสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มที่
สำหรับโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม เป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวแห่งที่ 941 ตั้งอยู่ในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ และเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในแผนงานสร้างโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมคาร์บอนต่ำ จึงได้จัดตั้งห้องเรียนสีเขียวแบบ Smart Green Learning Room ขึ้น นำไปสู่สังคมการเรียนรู้สีเขียว หรือ Green Learning Society ที่ยั่งยืนต่อไป