สพป.สป. เขต ๑ จัด มุทิตาจิต เกษียณ อย่างสดใส วัยจ๊าบ ปี ๖๕

0
135

สพป.สป. เขต ๑ จัดมุทิตาจิต เกษียณ อย่างสดใส วัยจ๊าบ ปี ๖๕

       เมื่อวันที่  22  กันยายน 2565  เวลา  09.30 น.  ที่ห้องประชุมเอราวัณอาคาร 1ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 นายเจนเจตน์  เจนนาวิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  ประธานงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีนายทศพร  ถือพุดซา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ นายสุรศักดิ์  คำนู ,นายฐิติวัฒน์  ทองอาสน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑  นายวินัย  ยงเขตรการณ์  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ   และนายวิทยา   อรุณแสงฉาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมทั้งประธานกลุ่มโรงเรียน  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม   บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   ร่วมพิธีครั้งนี้ 

      

          พิธีในช่วงแรกเริ่มเวลา 09.30  นายทศพร  ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้มอบโล่พร้อมกล่าวชื่นชมผู้เกษียณอายุราชการทั้ง  50 คน  โดยมีนายสุรศักดิ์  คำนู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ กล่าวรายงาน

         ในปี 2565 นี้ มีบุคลากรในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1เกษียณอายุราชการรวมจำนวน 50 คนประกอบด้วย บุคลากรสำนักงานเขตฯ  2 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 8 คน     รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2 คน ครูผู้สอน 36 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน

       

   

 จากนั้นนายเจนเจตน์   เจนนาวิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  ประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยนายทศพร  ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานดังกล่าว  เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และพากเพียร มาจนถึงวันที่แต่ละท่านเกษียณอายุราชการ เป็นสิ่งที่สมควรได้ร่วมชื่นชมยินดีและคุณค่าแก่การยกย่อง. ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจทั้งของตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป

      

  โดยนายเจนเจตน์  เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวชื่นชมและยกย่องข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา  งานครูและงานด้านการศึกษาเป็นงานสร้างสรรค์ เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถทุก ๆ ด้านให้แก่ศิษย์ เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดี มีอาชีพเป็นหลักฐาน และเป็นประโยชน์แก่สังคมและบ้านเมือง ดังนั้น  การที่ทุกท่านมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี ใฝ่คุณธรรม ดำรงตนตามวิถีชีวิตไทยและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สร้างสรรค์พัฒนาชาติบ้านเมือง นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทชีวิตให้กับทำงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต หมั่นศึกษาหาความรู้ประสบการณ์และฝึกฝนทักษะความชำนาญอย่างชาญฉลาด มีระบบ มีคุณธรรม ได้รับการยกย่องนับถือจากสังคม ซึ่งคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมมา จนครบเกษียณอายุราชการ จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าอย่างแท้จริง 

 

หลังเสร็จสิ้นพิธี  ประธานพร้อมผู้เกษียณอายุราชการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน