วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกวาไรตี้ศยธท. ร่วมกับ สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี อบรมเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต

ศยธท. ร่วมกับ สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี อบรมเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี.  นายประชา เตรัตน์ ประธานกรรมการนโยบายศูนย์เยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ศยธท.) เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต โดยมีนายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี และนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา กล่าวต้อนรับ และนายมงคล แสนแก้ว  ประธานนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี (นักเรียนแกนนำเครือข่ายเยาวชนส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต) กล่าวรายงาน

ในการอบรมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ก้าวสู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพ เป็นกำลังหลักสำคัญของชาติบ้านเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

โดยครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ขยายผลในสถานศึกษานำร่องระยะที่ 2 รุ่นที่ 21 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะครู-อาจารย์และเยาวชน/นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 350 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช., ป.ป.ท., กกต., ศูนย์สื่อสร้างสรรค์การศึกษา และศูนย์ประสานงานส่งเสริมประชาธิปไตยและตรวจสอบการเลือกตั้ง สมาคมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคตะวันออก โดยกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ