กรมคุมประพฤติเปิดศูนย์แคร์ เสริมทักษะอาชีพ สร้างรายได้แก่ผู้กระทำผิด

0
857
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ(Care Center หรือศูนย์แคร์) ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว โดยมีนายนนทจิตร เนตรพุกณะ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภาคี เข้าร่วม ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติได้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการฝึกอาชีพที่สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง ตลอดจนเข้าใจหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีทักษะและแนวทางด้านการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว เกิดการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ให้โอกาสผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และผู้ถูกคุมความประพฤติไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือกระทำผิดซ้ำ และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป

????????????????????????????????????

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีการบรรยายความรู้ในหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง จากนางกรรณิการ์ แสงทอง ที่ปรึกษากองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และการฝึกวิชาชีพ ประกอบด้วย วิชาชีพการชงเครื่องดื่มร้อนเย็น วิชาชีพเบเกอรี่ เค้กกล้วยหอม และวิชาชีพช่างก่อสร้าง โดยมีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ผู้ถูกคุมความประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี จำนวนกว่า 44 คน