เลขาธิการ อาชีวศึกษา  มอบนโยบาย ผู้บริหารสถานศึกษา สร้างภาพลักษณ์ เพิ่มผู้เรียน   

0
69

เลขาธิการ อาชีวศึกษา  มอบนโยบาย ผู้บริหารสถานศึกษา สร้างภาพลักษณ์ เพิ่มผู้เรียน  

เมื่อ 3 พย.65 ณ The Imperial  Hotel and Convention Centre จังหวัดพิษณุโลก:  ว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ชี้แจงนโยบายในงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้วางมาตรการ โดยเน้นปักหมุด 7 นโยบายเร่งด่วนของ สอศ. กล่าวคือ 📌ยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี📌ยกระดับโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ📌ขับเคลื่อนโครงการทวิศึกษาแนวใหม่📌ขับเคลื่อนศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน📌ขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย สอศ.📌ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง📌สร้างภาพลักษณ์อาขีวศึกษา

เลขาธิการ  ได้ให้แนวทาง มอบนโยบายการรับ นร./นศ. ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวางเป้าหมายเพิ่มปริมาณผู้เรียน 5%  มุ่งเน้นรับนร./นศ.ในระบบทวิภาคีให้ได้เพิ่มอีก30%ตลอดจนให้สถานศึกษาภาครัฐ เปิดรับ นร./นศ.ในสาขาที่มีความทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการการศึกษาในปัจจุบัน อนาคต และความต้องการของประเทศและพื้นที่ สำหรับสถานศึกษาเอกชน สามารถรับนร./นศ.ตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละสถาบัน. 

ทั้งนี้ให้สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อให้สมาชิกผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้แลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวทางการพัฒนาจัดการศึกษาอาชีวศึกษาโดยสมาชิกสมาคมจะบริหารจัดการด้วยกันเองด้วย