SVL Group ร่วมทอดผ้าป่า สมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย”

0
21

SVL Group ร่วมทอดผ้าป่า สมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย”

วันที่​ 11​ พ.ย.65​ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ รับมอบงบประมาณสนับสนุน จากผู้แทนของ SVL Group เพื่อร่วมถวายผ้าป่าการศึกษาสมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมี​ นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนในนามเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ส่งมอบ ณ อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ

โดยจะมีการประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน ”โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน…ที่จะถึงนี้ ณ วัดกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ

“โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 พร้อมพระราชทานทุนปฐมฤกษ์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรมให้ลึกซึ้งแตกฉานมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ เพื่อนำไปเผยแผ่เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและความคิดในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ที่มีสัญชาติไทย มีศีลจารวัตร ที่งดงาม ตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะอุตสาหะ ในการศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา โดยต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของโครงการฯ และของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ทุนเปรียญธรรม 6 -9 ประโยค ทุนระดับอุดมศึกษาด้านพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก ทุนอบรมพระนักเทศน์ ทุนอบรมพระวิปัสสนาจารย์ และทุนอบรมพระธรรมจาริก

โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสานพระปณิธาน ทรงรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ไว้ในพระราชูปถัมภ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรสมทบการทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยตลอดมา

 

ณัฐธภพ​ พันสาย​ / จ.ประจวบคีรีขันธ์​ รายงาน​ 0649646443​