กฟผ. เสริมภาพลักษณ์ไทยในเวทีประชุม APEC 2022 สนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคอง ของ กฟผ. ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดประชุม APEC 2022

0
188

กฟผ. เสริมภาพลักษณ์ไทยในเวทีประชุม APEC 2022 สนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคอง ของ กฟผ. ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดประชุม APEC 2022

นายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC 2022 ครั้งที่ 29 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 18 – 19 พ.ย. 2565 นั้น เป็นหนึ่งในเวทีระดับโลกด้านร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าขาย โดยมีสาระสำคัญในการวางแนวทางให้สมาชิกเขตเศรษฐกิจทั้งหมด ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างความสมดุล รวมถึงการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านพลังงาน อันจะนำไปสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

 

กฟผ. ในฐานะองค์กรที่มุ่งส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกมิติ ได้มีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีสำหรับความมุ่งมั่นในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยให้การสนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศ ผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)) ด้วยการสนับสนุนการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การจัดประชุม APEC 2022 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 2,000 คน จาก 21 ประเทศ โดยใช้คาร์บอนเครดิตจากโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคอง ของ กฟผ. ปริมาณ 6,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (คิดเป็นมูลค่า 720,000 บาท)

นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดประชุม APEC 2022 ดังกล่าว จาก บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้การประชุม APEC 2022 ในครั้งนี้ ได้รับการรับรอง “คาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์” (Carbon Neutral Event) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง