คปภ. นำเที่ยวไทย AmaZing  ด้วยประกันภัย

0
448

” คปภ. นำเที่ยวไทย AmaZing  ด้วยประกันภัย ” ในงานรณรงค์รประชาสัมพันธ์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และประกันภัยเดินทางแบบ Package คุ้มครองครบทุกความเสี่ยง

      วันที่ 24 พ.ย 2565  ณ ห้องประชุมศรีสุข อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี  นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คปภ. นำเที่ยวไทย AmaZing ยิ่งกว่าเดิม ด้วยประกันภัย”   โดย นางสาวพุทธภรณ์ วงค์รอด ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 6 ชลบุรี  นายปลายวิน ทับถม  ผอ. คปภ. จังหวัดสมุทรปราการ นายภัทราวุธ สอนสวัสดิ์ ผอ.คปภ.ชลบุรี นายพีรยศ เหมะสิขัณฑกะ ผอ.คปภ.จ.ปทุมธานี น.ส.อรุณี ช่างสุวรรณ์ ผอ.คปภ.จ.สระแก้ว น.ส.สุธาทิพย์ กลิ่นกมล ผอ.คปภ.จ.ฉะเชิเทรา     

      นางสาวพุทธภรณ์ วงค์รอด ผอ.สำนักงาน คปภ. ภาค 6 ชลบุรี กล่าวว่า คปภ. ภาค 6  เป็นหนึ่งในสำนักงาน คปภ. ภาค ทั้ง 9 ภาค มีภารกิจในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนจากการประกันภัย ได้   รณรงค์ประชาสัมพันธ์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และประกันภัยเดินทางแบบ Package คุ้มครองครบทุกความเสี่ยง 

      คปภ. ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนจากการประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการประกันภัยภาคบังคับที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น

      ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงต้องมีภารกิจในการขับเคลื่อนบทบาทการส่งเสริม โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นการประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัยดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพของการท่องเที่ยวในประเทศอีกทางหนึ่ง

      นางสาวพุทธภรณ์ วงค์รอด  กล่าวว่าต่อว่า คปภ. ได้มอบหมายให้สำนักงาน คปภ.ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัด จัดกิจกรรมโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน    

      ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ถือเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นซึ่งจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ที่อยู่ในภาค 6 (ภาคตะวันออก)  ถือเป็นแหล่งพื้นที่อุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ    และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ 

      คปภ. สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่นักท่องเที่ยว ภาคอตสาหกรรม และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับการบรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และประกันภัยเดินทางแบบ Package คุ้มครองครบทุกความเสี่ยง โดยร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออก ตำรวจท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดชลบุรี และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตซลบุรี เพื่อบูรณาการจัดกิจกรรมให้เกิด Synergy แบบครบทุกมิติการท่องเที่ยวและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืนในระยะยาว อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ถือเป็นแหล่งรายได้หลักที่สำคัญ ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจาย รายได้ไปสู่ประชาชนในเมืองรองอย่างกว้างขวาง ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

      จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงปี 2560-2562 ก่อนสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 36 ล้านคน ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวในภาคตะวันออก คิดเป็นกว่าร้อยยละ 48 ส่งผลให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว เฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 260,493 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปริมาณรายได้จากการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก คิดเป็นกว่าร้อยละ 76 โดยในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 จำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 

      อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน ปี 2565 เริ่มมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว หากเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น จะทำให้นักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก็ได้รับบรรเทและเยียวยาความเดือดร้อน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทำประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ อีกทั้งให้มีการบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  นางสาวพุทธภรณ์ วงค์รอด กล่าว

 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง