มท.2 ประชุม มอบแนวทางการทำงาน คู่กับการใช้มาตรการ ลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

0
309
เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.บางปู จ.สมุทรปราการ เข้ารับมอบหมวกนิรภัย ในงาน ความปลอดภัยทางถนน ที่ไบเทคบางนา

มท.2 ประธานการประชุมติดตามผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมมอบนโยบายแนวทางการทำงานควบคู่การใช้มาตรการ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ที่ห้องประชุมดอกแก้ว กระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะต่อไป โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนคม หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน องค์กร มูลนิธิต่างๆ เข้าร่วมประชุม 

ชมรมเฝ้าระวังภัยปัจจัยเสี่ยงสมุทรปราการ ร่วมรณณงค์ การข้ามถนนอย่างปลอดภัยกับ สภ.เเมืองสมุทรปราการ หน้าโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สป.

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ได้เห็นความตั้งใจของทุกหน่วยงานที่จะร่วมกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นสิ่งที่ยากและท้ายทายอย่างยิ่ง หากดูจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละปี มีอุบัติเหตุมากว่า 2 หมื่นราย ซึ่งในแก้ปัญหาดังกล่าวหากทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันและช่วยกันอย่างจริงจัง โดยกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็จะสามารถช่วยในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้ ทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ชมรมเฝ้าระวังภัยปัจจัยเสี่ยงจังหวัดสมุทรปราการ เข้าพบ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางเมือง สมุทรปราการ เพื่อขออนุเคราะห์บูรณาการด้านความปลอดภัยบนท้องถนนหน้าโรงเรียน ในเขตรับผิดชอบ.

จากนั้น ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานสรุปผลในภาพรวมของการดำเนินการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนนที่ผ่านมา รวมถึงการดำเนินการในระยะต่อไป อาทิเช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย โดยการผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน ใน 5 ประเด็น ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถ รถโดยสารสาธารณะ และการคาดเข็มขัดนิรภัย การสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เน้นการใช้มาตรการทางชุมชน/สังคม เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยง การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง การกำหนดแนวทางเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะประเด็น “เมาแล้วขับ และ ความเร็ว” โดยผลักดันให้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ทุกรายเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต การจัดทำแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2561-2564 และกำหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย โดยครม.มีมติเห็นชอบแผนฯ แล้ว การสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน เพื่อใช้เป็นข้อมูลกลางในการบริหารจัดการ การผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ครอบคลุมถึงระดับท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) และ การกำหนดเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่องตลอดทั้งปีและทุกพื้นที่ โดยจะมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายใหม่ พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 12 พ.ศ.2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ 20 กันยายน 2562 นี้ด้วย 

ชมรมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงสมุทรปราการ เข้าพบนายบรรหาร เอี่ยมสะอาด ผอ. ร.ร. เทพศิริรนทร์สมุทรปราการ เพื่อบูรณาการทำทางข้าม หน้่าโรงเรียนเพื่อความความปลอดภัย. ของทุกคน.
นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุรีย์ อ.เมืองสมุทรปราการ เข้ารับหมวกนิรภัย ในงานความปลอดภัยทางถนน ที่ไบเทคบางนา.
ชมรมเฝ้าระวังภัยปัจจัยเสี่ยงสมุทรปราการ มอบป้ายสัญญลักษณ์ข้ามถนนอย่างปลอดภัย ให้กับ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ เพื่อติดตั้งเชิงสัญญลักษณ์หน้า ทางข้าม – เข้า โรงเรียน.

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาแผนงาน/โครงการ ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้นำเสนอ ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้าง “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” และ โครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน 

สุดท้ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำ โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการวางแผนงานในการดำเนินการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการ กฎหมาย และแนวทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วถึง และเกิดความตระหนักรู้ เพื่อสร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยร่วมกัน.