“ค.ร.อ.ท. เดือด! เรียกร้องคนอาชีวะ ทั่วประเทศ ออกมาสู้ให้มีการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษา…ให้มีหมวดว่าด้วยการอาชีวศึกษา”

0
574

“ค.ร.อ.ท. เดือด! เรียกร้องคนอาชีวะทั้งประเทศออกมาสู้ให้มีการแก้ไขร่างพ.ร.บ.การศึกษา…ให้มีหมวดว่าด้วยการอาชีวศึกษา”

        วันนี้ 11 ธ.ค. นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.)ได้ให้สัมภาษณ์ เดลี่ไทม์ ถึงแนวทางการเรียกร้องเพื่อให้มีการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้คณะกรรมาธิการฯได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ….มาตรา 71 เพิ่มเติมในวรรค 3

        เนื้อหาคือ..การจัดการอาชีวศึกษาตาม มาตรา 8(6)(ก)(7)ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แต่ไม่ได้รับความพิจารณาจากคณะกรรมาธิการหรือให้การแก้ไขแต่อย่างใด

        ทั้งนี้เนื่องจากในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติ พ.ศ…ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกำลังพิจารณาอยู่นั้นทางเครือข่ายได้ติดตามทุกมาตราแต่ไม่มีมาตราใดที่ระบุให้การจัดการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามว่าด้วยกฎหมายว่าด้วยการนั้น เช่นที่มีกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตราที่ 20 ที่ระบุชัดเจนว่าการจัดการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นด้วยความเป็นห่วงว่าการอาชีวศึกษาจะถูกแบ่งให้การจัดการศึกษาอาชีวะส่วนหนึ่งไปอยู่กับพื้นฐานอีกส่วนหนึ่งอาจไปอยู่กับอุดมศึกษา เห็นควรที่จะมีการแยกการอาชีวศึกษาให้ไปให้มาอยู่ในการอาชีวศึกษาโดยตรง

         ค.ร.อ.ท.ได้ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติ พ.ศ…(นายตวง อันทะไชย)เมื่อครั้งที่กรรมาธิการวิสามัญออกรับฟังความคิดเห็นวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 โดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา(สบอท.)ได้ยื่นหนังสือต่อรองประธานสภาคนที่ 2(นายศุภชัย โพธิ์สุ) ณ รัฐสภา ที่กรรมาธิการฯ ได้จัดรับฟังข้อคิดเห็น ในประเด็นเดียวกันแต่ทั้ง 2 ครั้งก็ไม่ได้รับการแก้ไขจากคณะกรรมาธิการฯ แต่อย่างใด

        นายเศรษฐศิษฏ์  ประธาน ค.ร.อ.ท.ได้กล่าวเพิ่มเติม ประเด็นการต่อสู้เพื่อให้ได้รับการแก้ไขในร่างพ.ร.บ. การศึกษาชาติ พ.ศ…เมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯก็จะมีการนำเข้าสู่รัฐสภาเพื่อพิจารณาวาระ 2 และ 3 ต่อไปนั้นตนได้ประสานกรรมาธิการส่วนหนึ่งได้สงวนความเห็นเพื่อนำเสนอต่อรัฐสภาในวาระ 2 เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาทั้ง สส. และสว.ได้สนับสนุนในรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว โดยเครือข่ายค.ร.อ.ท.จะร่วมกับสมาคมผู้บริหารอาชีวศึกษา(สบอท.)ได้เชิญชวนพี่น้องชาวอาชีวะศึกษาทั้งประเทศและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศได้ขึ้นป้ายข้อความต่างๆ เพื่อขอความเห็นใจจาก สส.และ สว.ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

        ขณะเดียวกันตัวแทน ค.ร.อ.ท.และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกแห่งประเทศไทย (สอบท.)จะได้ยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการฯ ยื่นหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคเพื่อให้ได้รับการการสนับสนุนในการแก้ไขร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อให้พรรคการเมืองได้รู้ว่าคนของอาชีวะทั้งประเทศจำนวนหลายล้านคนพร้อมที่จะสนับสนุนพรรคการเมืองที่ให้การสนับสนุนในการแก้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ใน ม.71 เพื่อให้มีการศึกษาอาชีวะให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นต่อไป

       “ถ้าพรรคการเมืองใดให้การสนับสนุนให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในร่างพ.ร.บ.ฯ ตามมาตรา 71 โดยให้มีการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น พวกเราอาชีวศึกษาทั่วประเทศซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ในการลงคะแนนก็จะให้การสนับสนุนพรรคการเมืองนั้นต่อไป ” ประธาน ค.ร.อ.ท.กล่าว