“จุรินทร์” มอบนโยบายอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ทั่วประเทศ ย้ำพร้อมเดินหน้าสนับสนุนภารกิจ กฟก. เพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกร

0
232

“จุรินทร์” มอบนโยบายอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ทั่วประเทศ ย้ำพร้อมเดินหน้าสนับสนุนภารกิจ กฟก. เพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกร

       วันที่ 14 ธันวาคม 2565  ที่โรงแรมริชมอนด์แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด โตยมีคณะกรรมการ กฟก.คณะกรรมการบริหาร กฟก. คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ผู้แทนกษตรกร คณะอนุกรรมการ กฟก. จากทั่วประเทศพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน กพก. หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด พนักงาน ลูกจ้าง และเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วมโครงการกว่า 1,400 คน

       นายจุรินทร์ กล่าวว่า กองทุนฯ ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรเรื่องหนี้สิน และสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตนในฐานะประธานกรรมการกองทุนฯ ได้ผลักดันนโยบายให้ กฟก. แก้ไขปัญหาให้เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลักดันแก้ไขกฎหมายกองทุนฯ จนได้รับการแก้ไขเป็นครั้งที่ 3 สามารถปลตล็อกให้มีการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี้บุคคลค้ำประกันได้ในวงกว้าง เกษตรกรที่เป็นหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินแล้วไม่สามารถใช้หนี้ได้ ต้องถูกยึดที่ดินทำกิน รัฐบาลมีความห่วงใยเรื่องนี้มาก จึงให้กองทุนฯ เข้ามาดูแล ขณะนี้เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้จากกองทุนฯ กว่า 32,000 คน สามารถใช้หนี้นแบบไม่มีดอกเบี้ย เมื่อใช้หนี้หมดก็ได้รับที่ดินเป็นหนทางการปลดหนี้ 

       นอกจากนี้ได้มอบนโยบายสนับสนุนงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ โตยในปี 2565 ได้ผลักดันทางนโยบายห้ กฟก. ได้รับงบประมาณงบกลางจำนวน 2,000 ล้านบาทและในปี 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีอึก 500 ลบ. คาดว่าจะไม่เพียงพอ ต่อความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร คงต้องเสนอรัฐบาลของบกลางปี 66 อีกครั้ง ซึ่งภารกิจทั้งหมดนี้เป็นงานในระดับพื้นที่ ที่ได้มอบนโยบายให้อนุกรรมการฯ จังหวัด ลงพื้นที่ไปดูแลเกษตรกรสมาชิกร่วมกับสำนักงานสาขาจังหวัดให้เกษตรกรได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

       นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. เปิดเผยว่า จากภายหลังที่ กฟก. ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กฟก.จังหวัดครบทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเข้ามาทำหน้าที่เป็นกลไกในการดำเนินงานระดับพื้นที่ มีองค์ประกอบจำนวน 17 คน ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรกษตรกร จำนวน 8 คน ผู้แทนภาคราชการและผู้แทนภาคเอกชน จำนวน 8 คน สำนักงานสาขาจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แต่งตั้งในส่วนผู้แทนองค์กรเกษตรกร ผู้แทนภาคราชการและผู้แทนภาคเอกชน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่แต่งตั้ง การจัดอบรมในครั้งนี้จึงมีเป้าเหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการจังหวัดตามระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่ กำหนดไว้ และสร้างความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้ ของเกษตรกร เกิดการประสานงานกับระดับนโยบายและระดับผู้ปฏิบัติงานของสาขาจังหวัดได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเข้าใจหลักการกระจายอำนาจตามระเบียบที่กำหนดไว้

       ด้วยในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ประธานกรรมการ กฟก, เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบายการทำงานให้แก่อนุกรรมการฯ จังหวัด ทั่วประเทศกว่า 1,400 คน ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่อนุกรรมการทุกท่านได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์การทำงานในระดับจังหวัด ร่วมกันสะท้อนปัญหาและแนวนโยบายที่จะขับเคลื่อนให้ กฟก. เดินไปสู่เป้าหมายในปี 2566 นี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       โดยเนื้อหาที่สำคัญของการอบรมจะมีการจัดทำแผนงานและเป้าหมายการดำเนินงาน การสนับสนุนงานตามภารกิจ 3 ต้าน ได้แก่ การบริหารสำนักงาน การฟื้นฟูอาชีพ และการจัดการหนี้ให้เกษตรกร เปิดโอกาสให้มีการระดมความคิดเห็นผ่านการเสวนากลุ่มย่อย และนำเสนอประเต็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้และการฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรการสะท้อนปัญหาจากระดับพื้นที่ไปสู่ระดับบริหาร ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและนำเสนอวิธีการบริหารจัดการ เพื่อให้เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่เกษตรกรสมาชิก