สปสช. เขต 6 ระยอง ประชุม อนุ กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเน้นตรวสอบคุณภาพ

0
113

สปสช. เขต 6 ระยอง ประชุม คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เน้นตวจสอบบริการที่มีคุณภาพ

        วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยองจัดประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม) เขต ๖ ระยอง ครั้งที่ 4/2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สวรรค์ ขวัญใจพานิช  เป็นประธาน มีอนุกรรมการจาก 8 จังหวัดภาคตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และจันทนบุรี 

        ในการประชุมมีมติขับเคลื่อนเพื่อกำกับคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขและการคุ้มครองสิทธิในระดับเขตพื้นที่ จำนวน 6 ประเด็น ได้แก่

1) การพัฒนาเพื่อลดอัตราการเกิด Falling ในหน่วยบริการ 

2) การควบคุมคุณภาพหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 

3) สนับสนุนการแก้ปัญหามารดาตกเลือดหลังคลอด และทารกเสียชีวิตในครรภ์และหลังคลอด

4) การแก้ปัญหาเพื่อลดข้อร้องเรียนจากการตั้งครรภ์หลังทำหมันชนิดถาวร

5) แผนงานการแก้ไขเรื่องร้องเรียนในระบบ UC กรณีถูกเรียกเก็บเงินโดยไม่สมควรเรียกเก็บและแนวทางการดำเนินงานตามนัยมาตรา 60 (การกระทำผิดร้ายแรงหรือเกิดซ้ำหลายครั้ง) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

6) แผนงานการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ขยายเครือข่าย 14 กลุ่ม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงบริการ

       ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  เครือข่ายเด็กและเยาวชน  เครือข่ายผู้ใช้แรงงานในระบบ  เครือข่ายผู้ใช้แรงงานนอกระบบเครือข่ายผู้สูงอายุ  เครือข่ายเกษตรกร  เครือข่ายสตรี  เครือข่ายพระสงฆ์  เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี  เครือข่ายหลากหลายทางเพศเครือข่ายประชาชนเขตเมือง  เครือข่ายผู้ป่วยโรคมะเร็ง  เครือข่ายชุมชนแออัด  เครือข่ายคนพิการ

       ทั้งนี้โดยที่ประชุมมอบคณะทำงานภายใต้ อคม. ทั้ง 3 คณะ หารือร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 และ Service plan ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป