เริ่มแล้ว ! งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สมุทรปราการ ครั้งที่ 70

0
180

       นายทศพร  ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 

       เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 น. นายทศพร  ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนวัดด่านสำโรง  โดยมี ดร.ภูมิ พระรักษา ,นายสุรศักดิ์ คำนู ,นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  หัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษา ผู้แทนสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน  มี ดร.ปิยสนธิ์ เชื้อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านสำโรง และคณะครูให้การต้อนรับ  

       มีโรงเรียนจากทุกสังกัด ทั้งสถานศึกษาเอกชน (สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด) และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขต ไปเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติอีกครั้งต่อไป 

       ทั้งนี้โดยผู้เข้าแข่งขันที่ชนะเลิศอันดับ 1 ในแต่ละกิจกรรมที่ได้คะแนนระดับเหรียญทอง จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับชาติและของภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยจะจัดขึ้น ที่ จังหวัดราชบุรี 

       การแข่งขันในครั้งนี้ มีกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้น 275 กิจกรรม ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 10,989 คน แบ่งเป็นนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 6,443 คน ครูผู้ควบคุม 4,546 คน การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยความร่วมมือจากประธานศูนย์จัดการแข่งขันทั้ง 24 ศูนย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

       นายทศพร ถือพุดซา เปิดเผยว่า  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นหน้าที่หลักขององค์กรและบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน นับถึงปัจจุบันได้ถึง 110 ปี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้า รัชกาลที่ 6 ที่ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังทัศนคติให้เด็กและเยาวชนหันมาให้ความสำคัญกับการฝึกหัดเรียนรู้ศิลปหัตถกรรม  เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ความรู้ความสามารถ ทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพและเทคโนโลยี ตลอดจนผลงานต่าง ๆ อันจะเป็นแนวทางและพื้นฐานในการประกอบอาชีพสำหรับตนเองในอนาคต 


 

พรฤดี มารศรี  ภาพ/ข่าว