ป.ป.ช. ปลุกเยาวชนไทย ต้านโกงใกล้ตัว ปลูกฝังกระบวนคิด “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” 

0
353

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักต้านทุจริตศึกษา จัดกิจกรรม STRONG CAMP เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนวทางในการจัดการปัญหาการลอกการบ้าน ลอกข้อสอบนำไปขยายผลในสถานศึกษา

รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ

       เมื่อ 27 ธค. ห้องประชุมโรงแรมโนโวเทล บางนา กทม.รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดอบรม กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมปลาย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 17 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 14 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จำนวน 2 โรงเรียน รวมจำนวน 120 คน  โดย นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  นางสวรรยา รัตนราช ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช. มี นายบดินทร์  กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมด้วย 

       การจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม STRONG CAMP เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ”  ครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงปัญหา เข้าใจและประพฤติปฏิบัติในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ รับทราบผลเสียหายร้ายแรงของการทุจริต  คอร์รัปชัน สร้างความตระหนักในการปลูกฝังกระบวนการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ รวมถึงส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนวทางในการจัดการปัญหาการลอกการบ้าน ลอกข้อสอบ และนำไปขยายผลในสถานศึกษาในโอกาศต่อไป

       ในเวทีมีการสนทนานำ โดย รศ.ดร. มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. มีการอภิปรายและการแบ่งกลุ่มกิจกรรมขยายผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 

แก้วตา ชัยมะโน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

       นายพิพัทธ์ กานตอัมพร ผู้อำนวยการสถาบันเมธาฟอรัม (Meta Forum)เป็นวิทยากรนำพร้อมทีมงานจากสถาบันเมธาฟอรัม มีการจัดการอภิปรายและการแบ่งกลุ่มเขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “ร่วมกันคิดกิจกรรม เลือกสรร นำไปใช้” เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” และการนำเสนอผลงาน  จัดขึ้น 2 วัน คือ 27-28 ธค.65

        สำหรับการดำเนินการกิจกรรม STRONG CAMP เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ภายใต้โครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” เป็นโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งสร้างพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนแม่บทดังกล่าว 

       ทั้งนี้ กิจกรรม STRONG CAMP เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ภายใต้โครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครนายก บุรีรัมย์ อุดรธานี มหาสารคาม เชียงราย ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง และยะลา ในรูปแบบ Onsite และ Online

นางสวรรยา รัตนราช ผอ.สำนักต้านทุจริตศึกษา

       นางสวรรยา รัตนราช ผอ.อสำนักต้านทุจริตศึกษา กล่าวว่า ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดจัดกิจกรรม STRONG CAMP เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ภายใต้โครงการเยาวชนไทย  “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” เพื่อให้เด็กและเยาวชนรับทราบผลเสียหายร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความตระหนักในการปลูกฝังกระบวนการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงปัญหา เข้าใจและประพฤติปฏิบัติในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน  ไม่ลอกข้อสอบ 

       ตลอดจนเพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนวทางในการจัดการปัญหาในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ และขยายผลในสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรม STRONG CAMP เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อใช้เสริมในการเรียน   การสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 64 ถึงปีงบประมาณ 66 มุ่งกลุ่มเป้าหมาย  ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และแกนนำนักเรียนในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ซึ่งต้องการให้แกนนำนักเรียนเป็น STRONG IDOL ของสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป