ค.ร.อ.ท.เห็นด้วยกับนโยบาย 9 Quick Win ของสอศ. ถ้าทำได้จริงจะเกิดกับประโยชน์กับคนอาชีวะและประชาชนในประเทศ

0
448

ค.ร.อ.ท.เห็นด้วยกับนโยบาย 9 Quick Win ของ สอศ. ถ้าทำได้จริงจะเกิดกับประโยชน์กับคนอาชีวะและประชาชนในประเทศ จากเปิดประชุม เลขาอาชีวะมอบนโยบาย ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

        นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.)ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวภายหลังที่ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงส่วนกลาง ที่จัดประชุมมอบนโยบายให้ผู้บริหารอาชีวศึกษาภาคเหนือ ในวันที่ 8 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน กล่าวถึงนโยบายของเลขาอาชีวศึกษา ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งก็ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน 9 นโยบายหรือที่เรียกว่า 9 Quick win เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาในภาพรวม ซึ่ง ค.ร.อ.ท. เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวถ้าสามารถทำได้จริงก็จะทำให้การอาชีวศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งค.ร.อ.ท.ก็จะได้ติดตามการทำงานของเลขาอาชีวะจะเกิดผลหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

9 Quick win  หรือ 9 นโยบายเร่งด่วน ตอบโจทย์ได้ไหม มีไรมั้ง 

        นโยบายที่1. การบริหารบุคลากรหรือวิทยฐานะของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเรื่องนี้ถือว่ามีสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความก้าวหน้าของผู้บริหารครูบุคลากรของอาชีวะซึ่งปัจจุบันได้ผูกติดอยู่กับกฎระเบียบของ สพฐ.เป็นหลักจึงทำให้โอกาสที่บุคลากรของอาชีวศึกษาไม่ได้รับวิทยุฐานะสูงขึ้นเท่าที่ควรเนื่องจากติดกฎระเบียบที่เอื้อต่อการจัดทำซึ่งเห็นควรจะต้องได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเร็วเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร

        กรณีที่ 2.ยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคกรณีนี้ถ้าอาชีวะจัดการศึกษาทวิภาคีที่สมบูรณ์แบบเช่นประเทศต้นแบบคือเยอรมันก็จะทำให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอาชีวะมีคุณภาพมีทักษะด้านฝีมือเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการโดยสามารถประกอบอาชีพอิสระได้

        นโยบายที่3 ยกระดับโครงการอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรีมีอาชีพซึ่งเรื่องนี้ ค.ร.อ.ท. เห็นว่าเป็นนโยบายที่ดีแต่จะต้องดำเนินการให้เกิดผลกับผู้ที่ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ตรงตามเจตนารมณ์ของการจัดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล

        นโยบายที่ 4 ขับเคลื่อนโครงการทวิศึกษาแนวใหม่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายของสถานศึกษาอาชีวะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดหรือสนองต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงและมีเป้าหมายที่ชัดเจน

        นโยบายที่ 5 ขับเคลื่อนศูนย์อาชีวะโชคประชาชนนโยบายข้อนี้ถือว่าประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่แต่สิ่งหนึ่งที่เสนอให้อาชีวะได้กำหนดการทำหน้าที่หรืองบประมาณสนับสนุนอย่างน้อยต้องเกิดประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดทักษะหรือปฏิบัติงานโดยมีจิตอาสาในการบริการสังคม

        นโยบายที่ 6 การขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย  นายเศรษฐศิษฏ์ มองว่าซึ่งการตัดตั้งศูนย์นี้ได้ติดตามข่าวแล้วเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทและเป็นการสร้างภาพพจน์ภาพลักษณ์ใหม่ของคนอาชีวะซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทหรือความปลอดภัยของบุคลากรและผู้เรียนซึ่งปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทะเลาะวิวาทของผู้เรียนอาชีวศึกษากระทบกับการตัดสินใจจากผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน

        นโยบายที่ 7 ปฏิรูปวิทยาลัยเกษตรและประมงวิทยาลัยเกษตรและประมงนั้นถูกปล่อยปลาร้าเลยไม่ให้การสนับสนุนหรือแก้ไขมาทำให้ขาดโอกาสของการบริหารจัดการแทนที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้วิทยาลัยเกษตรและประมงผลผลิตผลผลิตที่สนับสนุนการดำรงชีวิตของประชาชนที่หน้าจอมีสินค้าทางเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพซึ่งสามารถที่จะสร้างรายได้รับให้กับผู้เรียนในวิทยาลัยต่างๆที่มีอยู่ทั่วประเทศได้

        นโยบายที่ 8 ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์อาชีวะประเด็นนี้เห็นว่าการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสถานศึกษาหรือผู้เรียนสู่สังคมได้นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องยากแล้วอีกต่อไปเพราะทุกคนสามารถที่จะจัดทำสื่อต่างๆได้อย่างอิสระแต่ต้องดูว่าอาชีวศึกษาและวิทยาลัยมีนโยบายที่จะทำอย่างจริงจังหรือไม่แต่ผู้ที่จะสนับสนุนนโยบายนี้ได้ดีที่สุดก็คือนักเรียนนักศึกษาของอาชีวะนั่นเอง

        นโยบายที่ 9 ปรับปุ่มกดประกาศระเบียบข้อบังคับคำสั่งเรื่องนี้หลายคนได้พูดถึงความล้าหลังและการไม่ขับเคลื่อนของอาชีวศึกษาทำให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและเกิดความล้าหลังจึงขอสนับสนุนให้อาชีวศึกษาได้ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังและโดยเร็ว

        นอกจากนี้  ประธาน  ค.ร.อ.ท.ได้กล่าวสรุปถึง 9 นโยบายเร่งด่วน หรือที่เรียกว่า9 Quick Win จะสำเร็จได้ไม่ได้ ขึ้นอยู่กับเลขาอาชีวศึกษาและทีมบริหาร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจะทำอย่างจริงจังและมองเห็นความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลักและกำหนดให้ชัดเจนว่านโยบายเร่งด่วนนั้นจะทำสำเร็จในกี่วันกี่เดือนที่สำคัญให้นโยบายทั้งที่วางไว้ทั้งหมดต้องทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพจึงจะตอบโจทย์ผู้เรียนนำไปสร้างตนเอง พัฒนาสังคมได้