ค.ร.อ.ท.ยกทัพบุกสภา ขอเสียงส.ส./สว. สนับสนุนเพิ่มมาตราว่าด้วยการอาชีวศึกษาในร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติ….

0
223

ค.ร.อ.ท.ยกทัพบุกสภา ขอเสียงส.ส./สว. สนับสนุนเพิ่มมาตราว่าด้วยการอาชีวศึกษาในร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติ….

        วันนี้เครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.)ร่วมกับสมาคมผู้บริหารอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(สบอท.)ได้ นำสมาชิกร่วมกันเดินทางไปยังรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือต่อหัวหน้าพรรคการเมืองและสมาชิกวุฒิสภา ได้ให้สนับสนุนการแก้ไขร่างพ.ร.บการศึกษาชาติมาตรา 71 เพื่อให้การอาชีวศึกษามีที่ยืนการและมีพลังสร้างกำลังคนของประเทศ

         นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธาน ค.ร.อ.ท.ได้กล่าวถึงเหตุผลที่นำสมาชิกมายื่นต่อพรรคการเมืองและสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้เพื่อให้สส.และสว. ได้เข้าใจและสนับสนุนและเห็นด้วย  ตามที่คณะกรรมการคณะกรรมาธิการวิสามัญฯเสียงส่วนน้อยที่ได้สงวนคำแปลญัตติ ซึ่งจะนำเสนอต่อรัฐสภาในวาระ 2 – 3  ได้มีการพิจารณาในรัฐสภาในวาระ 2 ในวันนี้(10 มค..) ทั้งนี้มีคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จำนวนหลายท่านได้สงวนคำแปลญัตติในมาตรา 71 ซึ่งว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษาให้สถานศึกษาที่จัดการการอาชีวศึกษาตามมาตรา8(6)(ก(7)ให้มีความเป็นอิสระทั้งนี้ให้การบริหารจัดการการศึกษาตามมาตราดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

        ทั้งนี้นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายฯค ร.อ.ท. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าความสำคัญของมาตรานี้ถ้ามีหรือกำหนดไว้ในพรบ.การศึกษาชาติ… ดังกล่าวและระบุให้การจัดการการอาชีวศึกษาเป็นไปตามกฎหมายนั้น ตามที่กำหนดก็จะทำให้การบริหารจัดการด้านอาชีวะสามารถขับเคลื่อนได้อย่างอิสระและจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อผู้เรียนอาชีวศึกษาที่จะสร้างความเข้มแข็งและเป็นกำลังหลักของประเทศ แต่ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขก็อาจจะทำให้การบริหารการจัดการด้านอาชีวะประสบปัญหาแน่นอนเพราะการอาชีวศึกษามีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปวช.ปวส.และปริญญาซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานทางการศึกษาเดียวในกระทรวงศึกษาธิการ ก็จะทำให้ประสบปัญหาในการบริหารจัดการการศึกษาด้านอาชีวะให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์กับประชาชนได้ ดังนั้นจึงได้ไปพบพรรคการเมืองทุกพรรคเพื่อให้สส. ได้เห็นความบกพร่องและแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา71 ไว้ในร่างพ.ร.บการศึกษาชาติ..

ฉบับที่กำลังพิจารณาในสภาเพื่อให้ได้รับการแก้ไขต่อไปโดยสาระสำคัญของพรบมาตรา 71 ที่เครือข่ายฯ ค.ร.อ.ท. ได้ยื่นเสนอมีเนื้อหาดังนี้ม.71ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะดำเนินการหรือจัดให้มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา 8(6)(ก)อย่างแพร่หลายรวมตลอดทั้งส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือให้ภาคเอกชนหรือองค์กรที่มิใช่หน่วยงานของรัฐดำเนินการหรือจัดให้มีสถานศึกษาดังกล่าวอย่างทั่วถึงหรือให้มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาดังกล่าวในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะมีความรู้ความชำนาญสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        การจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ต้องมุ่งเน้นให้เกิดทักษะและความชำนาญในการประกอบอาชีพและต้องจัดให้มีอุปกรณ์ในการฝึกทักษะและฝีมืออย่างพอเพียงหรือสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามม.8(6)(ก)(7)ต้องมีความเป็นอิสระโดยการบริหารสถานศึกษาดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น