เครือข่ายค.ร.อ.ท.จับมือสบอท.ลงใต้ขอผู้บริหารอาชีวะภาคใต้ร่วมผลักดันต่อสู้แก้ไข.ร่างพรบ. การศึกษาชาติฉบับ…. และประกาศจุดยืนร่วมมือกับผู้บริหารอาชีวะ”

0
247

เครือข่ายค.ร.อ.ท.จับมือสบอท.ลงใต้ขอผู้บริหารอาชีวะภาคใต้ร่วมผลักดันต่อสู้แก้ไข.ร่างพรบ. การศึกษาชาติฉบับ…. และประกาศจุดยืนร่วมมือกับผู้บริหารอาชีวะ”

        นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรีประธานเครือข่ายคนรักษ์ศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.) กล่าวเปิดเผยว่าการการประชุมวิชาการอาชีวะสัญจร ครั้งที่ 2 ภาคใต้ ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 (วานนี้) โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมประชุมมอบนโยบายให้ผู้บริหารอาชีวะภาคใต้มุ่งขับเคลื่อนวิชาการพัฒนาครูพัฒนาผู้เรียนพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ความมีคุณภาพตามนโยบาย9 Quick win ตามนโยบายเร่งด่วนของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา โดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถภาพสูง เพื่อพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ” สถานศึกษา สังกัดอาชีวะทั้งภาครัฐภาคเอกชน 14 จังหวัดภาคใต้ ถือเป็นมิติใหม่ที่ผู้บริหารระดับสูงของอาชีวะส่วนกลางลงพื้นที่มาพบปะสื่อสาร สร้างแรงจูงใจกับพี่น้องผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในสังกัดในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ “ผลิตและกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถภาพสูง เพื่อพัฒนาประเทศ” และแนวคิดประเทศไทยมั่นคง ร่ำรวย ด้วยมืออาชีวะ
กรณีดังกล่าวเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (ค.ร.อ.ท. )เห็นด้วยและพร้อมรวมพลังอาชีวะภาคประชาชนสนับสนุนในการขับเคลื่อนพัฒนาอาชีวะผ่านนโยบายเร่งด่วน 9 Qick Win และ 5 นโยบายหลัก ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อที่จะยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ในระดับภูมิภาคฯ หากจะทำให้การจัดการคุณภาพผู้ที่เรียนอาชีวะก็เข้มแข็งตามไปด้วยก็จะเป็นผลดีต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ


       นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี กล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมในครั้งนี้ทางค.ร.อ.ฯ และนายกสมาคมผู้บริหารอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(สบอท.)ขอขอบคุณ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการอาชีวะเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สนับสนุนและให้โอกาสเครือข่ายฯได้นำเสนอวัตถุประสงค์และแนวทางการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในที่ประชุมครั้งนี้และในวันนี้ก็ให้พูดคุยถึงความคืบหน้าประเด็นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ขณะนี้และผลที่จะกระทบหรือเกิดขึ้นกับการอาชีวศึกษาในอนาคตให้กับผู้บริหารอาชีวะภาคใต้ได้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น สร้างความเข้าใจให้รู้ถึงทิศทางการต่อสู้ของค.ร.อ.ท.และสมาคมผู้บริหารอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกันยื่นหนังสือถึง พรรคการเมืองต่างๆ ทั้งพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน รวมถึงสมาชิกรัฐสภา เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม ที่ผ่านมา ณ อาคารรัฐสภา โดยสาระสำคัญเพื่อต้องการให้ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ….ในฐานะที่เป็นกฎหมายแม่บทด้านการศึกษาได้มีมาตราที่บัญญัติถึงการศึกษาด้านอาชีพและให้มีกฎหมายเฉพาะของอาชีวะ ซึ่งร่างพรบการศึกษา. ฉบับนี้ไม่ได้มีการเขียนหรือบัญญัติเนื้อหาในส่วนของการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาชัดเจนเพียงพอตามที่ชาวอาชีวะได้ร้องขอมาตั้งแต่ชั้นของการยกร่าง ตามที่ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครู บุคลากรนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง สถานประกอบการ ผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วนได้ส่งผ่านสมาคมฯ และ ค.ร.อ.ท. ว่าจะขอเสนอเพิ่มเติมให้มีการบัญญัติในเรื่องของการอาชีวะโดยเฉพาะเหมือนกับการอุดมศึกษา ซึ่งได้เขียนไว้ในมาตรา 31 ของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ หรือใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปัจจุบันนี้ที่ได้บัญญัติการจัดอาชีวศึกษาไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 20 ทางสมาคมฯ จึงรวมพลังกันไปยื่นเสนอให้มีการบัญญัติในเรื่องการจัดการอาชีวศึกษา ไว้ในกฎหมายฉบับนี้โดยเฉพาะในมาตรา 71 หรือในมาตราใดมาตราหนึ่งในเรื่องของการจัดการอาชีวศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ

        หลังจากนี้พี่น้องชาวอาชีวะทั่วประเทศรวมพลังผลักดันให้ออกพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา หลังจากที่กฎหมาย พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ผ่านรัฐสภาแล้ว นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรีกล่าว…