เทคนิค สป. “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม “

0
2987

ที่หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้แนวความคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 

การพัฒคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสายวิชาชีพ สร้างและบ่มเพาะนักเทคโนโลยี หรือนักประดิษฐ์คิดค้น โดยเตรียมความพร้อมของนักเรียนนักศึกษา ให้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และมีความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง ไปสู่การเป็นนักเทคโนโลยีในอนาคต

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ ให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้

ทั้งนี้ภายในงานมีการแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  การแข่งขันปลาจรวด 

การประกวดแต่งคำขวัญในหัวข้อ ” รณรงค์สิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ” 

การประกวดวาดภาพในหัวข้อ ” จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ” การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล  การประกวดการถ่ายภาพถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัว ในหัวข้อ “วิทย์ใกล้ชิดเลนส์”