ผู้ว่าฯสมุทรปราการเปิดกิจกรรมรณรงค์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

0
43

ผู้ว่าฯสมุทรปราการเปิดกิจกรรมรณรงค์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

ที่ชุมชนศาลทูล 2 .บางเมืองใหม่ สมุทรปราการ

            นายศุภมิตร ชินศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมสาธิตการใช้ถังขยะเปียก โดยมีนาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรี ตำบลบางเมือง ในนามของผู้จัดกิจกรรมในงานกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้พร้อมติดตั้งถังขยะเปียกลดโลกร้อนในชุมชน ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน

          โดยโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการส่งเสริมให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่นๆ สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่าย โดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก