อบจ. นครปฐม ผนึกกำลังร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 51 แห่ง ในการจัดการขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ประชาชนในเขตจังหวัดนครปฐมมีสุขอนามัยที่ดี มีการจัดเก็บรวบรวม ขนส่งขยะอันตรายชุมชน นำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ

0
24

อบจ. นครปฐม ผนึกกำลังร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 51 แห่ง ในการจัดการขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ประชาชนในเขตจังหวัดนครปฐมมีสุขอนามัยที่ดี มีการจัดเก็บรวบรวม ขนส่งขยะอันตรายชุมชน นำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ

       ที่ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการขยะอันตรายชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมี นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  นางสาวปทุมมาศ กมลเวช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 51 แห่งร่วมลงนามในครั้งนี้ 

       นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชน จึงได้ผนึกกำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 51 แห่ง ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนฯ เพื่อให้ประชาชนในเขตจังหวัดนครปฐมมีสุขอนามัยที่ดี มีการจัดเก็บรวบรวม ขนส่งขยะอันตรายชุมชน นำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ รวมถึงเพื่อให้การจัดการขยะอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาขยะอันตรายชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชน และหน่วยงานราชการในจังหวัดนครปฐม ในการแก้ไขปัญหาขยะอันตราย และสร้างความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท้องถิ่น  อันเป็นการสร้างความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ โดยใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อให้การจัดการขยะอันตรายเป็นไปด้วยความประหยัดคุ้มค่าและครอบคลุมพื้นที่