กลุ่มอาชีวะ สาขาอากาศยาน จัดแข่งทักษะวิชาชีพช่างอากาศยานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชาติครั้งที่ ๓๑

0
170

กลุ่มอาชีวศึกษาสาขาอากาศยาน จัดแข่งทักษะวิชาชีพช่างอากาศยานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชาติครั้งที่ ๓๑ ปี ๒๕๖๕

        วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ที่แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ดร. ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพ เป็นประธานเปิดการแข่งขันแข่งขันวิชาชีพช่างอากาศยาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  โดยมีนายพิชเชฏฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ประธานคณะกรรมการจัดงาน ให้การต้อนรับพร้อม กล่าวรายงาน 

   นายพิชเชฏฐ์ สุคนธ์ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอากาศยาน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  วัตถุประสงค์ ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในสายอาชีพช่างอากาศยานและรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ยกระดับทักษะฝีมือ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้แสดงความสามารถที่ได้เรียนมาตามหลักสูตร

      โดยแบ่งการสอบเป็นภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคการนำเสนอ โดยทีมที่เข้าแข่งขัน เป็นตัวแทนจากสถานศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา ช่างอากาศยาน ที่ได้รับคัดเลือกจากการแข่งขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จำนวน ๖ สถานศึกษาดังต่อไปนี้ ๑. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ๒. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ๓.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ๔. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ๕. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ๖. วิทยาลัยทคนิคถลาง ผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๖ สถานศึกษา สถานศึกษาละ 6 คน สำรอง ๑ คน 

       นายพิชเชฏฐ์ กล่าวต่อว่า สำหรับทีมที่ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้รางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ และรางวัลชมเชย ตามลำดับ

       ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่ จากแผนก วิทยาลัเทคนิคระยอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน และได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ ครูและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาช่างอากาศยาน นายพิชเชฏฐ์ กล่าว