กรมคุมประพฤติ ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด

0
849

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวถึง การขับเคลื่อนงานด้านการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมคุมประพฤติว่า กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการให้การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ และผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย (After Care) ทั้งด้านการส่งเสริมการมีงานทำ การหาแหล่งงาน การฝึกอาชีพ ทุนประกอบอาชีพ ตลอดจนการให้ความรู้และฝึกอบรม และให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพและการกลับไปใช้ชีวิตในสังคม อย่างเช่น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 6 ขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม (สาขาประกอบอาหารไทย) ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะแรงงานให้แก่กลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสม พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพที่ดีและพัฒนากำลังคนให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติ 

ด้านสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการส่งเสริมด้านอาชีพแก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติ และผู้พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับเงินทุนประกอบอาชีพจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 จำนวน 5 ราย ซึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงปลาสวาย อาชีพช่างเชื่อมและรับเหมาต่อเติม อาชีพค้าขายข้าวหมูทอดและก๋วยจั๊บ อาชีพรับซื้อของเก่า และอาชีพรับจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ เพื่อติดตามสอบถามถึงสภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือต่อไป