พมจ. สป.เล็งภาคธุรกิจ CSR ขับเคลื่อน การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเตรียมตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ประจำจังหวัด

0
1550

จังหวัดสมุทรปราการวางแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) พร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดสมุทรปราการ

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2562 ที่ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางวันดี ขำสำอางค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

 สืบเนื่องจากคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 1/2562 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดสมุทรปราการ โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 5 กำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้รับบริการสวัสดิการสังคม โดยให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองค์กรอื่นได้มีส่วนร่วมด้วย ดังนั้น คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ จึงมีนโยบายที่ต้องการให้ภาคธุรกิจได้เข้ามามีบทบาท หรือมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ในการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR) และมีแนวทางการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดสมุทรปราการ และการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นกลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วนในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จัดทำระบบฐานข้อมูลเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ เชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในสภาวะยากลำบากในพื้นที่กับภาคธุรกิจที่ดำเนินงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ภาคธุรกิจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านสังคม ส่งเสริมความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ และจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นศูนย์กลางการรับบริจาค จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการสร้างแรงจูงใจและการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยมีการจัดทำแบบสำรวจการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้สำรวจจัดเก็บข้อมูลองค์กรภาคธุรกิจที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และรวบรวมจัดทำเป็นทำเนียบเครือข่ายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ( CSR) จังหวัดสมุทรปราการ

จึงขอความร่วมมือภาคธุรกิจให้ข้อมูลตามแบบสำรวจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะดำเนินการสำรวจจัดเก็บข้อมูลต่อไป

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง