รร.ป้อมพระจุลฯ จัด นิทรรศการ “เปิดบ้านวิชาการ ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง”

0
132

รร.ป้อมพระจุลฯ จัด นิทรรศการ “เปิดบ้านวิชาการ ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง”

          ที่หอประชุมโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า   นาวาเอก สุรศักดิ์  กิ่มบางยาง ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นประธาน เปิดงาน นิทรรศการวิชาการเพชร – จอมเกล้า  ปีการศึกษา 2565 ในโครงการ “เปิดบ้านวิชาการ ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” พร้อมด้วย นายฐิติวัฒน์  ทองอาสน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอพระสมุทรเจดีย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  นางจรีธร แหวนทอง  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  โดย นางสาววีรนุช  สุทธพันธ์  ผู้อำนวยการ รร.ป้อมพระจุลฯ และครูนักเรียน ให้การต้อนรับ

         การเปิดบ้านวิชาการ ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ครั้งนี้เป็นก่ารจัดงานก่อนปิดภาคเรียนประจำปี  เพื่อเป็นการสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการแสดงนิทรรศการและศิลปวัฒนธรรม เป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการแสดงผลงาน และการจำหน่ายผลผลิตที่นักเรียนได้ทำมาในภาคเรียน

          นาวาเอก สุรศักดิ์  กิ่มบางยาง กล่าว่า ยินดีด้วย ที่นักเรียนได้แสดงความสามารถของนักเรียนเอง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สามารถแสดงออกเพื่อให้นักเรียน คณะครู และประชาชนทราบ  อีกทั้งขอ ชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่มีความตั้งใจในการฝึกทักษะในการแสดงออกทุกๆ ด้าน  ตามหลักของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

   

 

   เน้นพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  เป็นเด็กไทยที่ดี เก่ง และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ขอเป็นกำลังใจให้ความช่วยเหลือ แนะนำ และพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กไทยให้มีคุณภาพ พร้อมต่อการเป็นกำลังของชาติที่มีคุณภาพต่อไป