ปสช. เขต. 6 ประชุม อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต ๖ ระยอง (อคม.)

0
96

       สปสช. เขต. 6 ประชุม อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต ๖ ระยอง (อคม.)

         สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๖ ระยอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต ๖ ระยอง (อคม) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม สปสช.เขต ๖ ระยอง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สวรรค์ ขวัญใจพานิช เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายแพทย์มนู ศุกลสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 และนายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทองผู้อำนวยการกลุ่ม สปสช. เขต ๖ ระยอง ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ ฯ และ เจ้าหน้าที่ สปสช. เขต ๖ ระยอง 

         วาระการประชุมสำคัญ มีข้อเสนอจากการประชุม Board relationship ระหว่าง อปสข. และ อคม. เขตระยองคือ ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย โดยสนันสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน จากเงินเหมาจ่ายรายหัว หรืองบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับเขตหรือพื้นที่ หรืองบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ที่เป็นปัญหาในพื้นที่  (PPA) แผนงานควบคุมคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ ที่เป็นปัญหาในพื้นที่ต่อเนื่องจากปี 2565 ได้แก่ การพลัดตกของผู้ป่วย ในหน่วยบริการ (Falling)มารดาตกเลือดหลังคลอด (PPH) ความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ (PIH) ทารกเสียชีวิต บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD)การตั้งครรภ์หลังทำหมันถาวร  และเพิ่มเติมเรื่องการกำกับคุณภาพหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อด้านเภสัชกรรม (ร้านยา) แผนงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนถูกเรียกเก็บเงินโดยไม่สมควรเรียกเก็บ และแผนการสนับสนุนและขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ปี 2566 

           นอกจากนี้ที่ประชุมร่วมรับทราบและแลกเปลี่ยนประเด็นผลการดำเนินงานตามนโยบายยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ป่วยมะเร็งไปที่ไหนก็ได้ Cancer anywhere ผู้ป่วยในไม่ต้องมีใบส่งตัว  OP walk-in เปลี่ยนหน่วยบริการเกิดสิทธิทันที ผลงานบริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

           โดยเน้นการควบคุม ป้องกันระดับทุติยภูมิ  (Secondary prevention) โดยเฉพาะการตรวจ  HbA1C ในผู้ป่วยเบาหวาน และการตรวจ  Serum creatine  Serum potassium ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน