สำนักงานหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่ ทำกิจกรรม ภายใต้สนับสนุนจาก สสส.

0
101

       สำนักงานหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สร้างสร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสุขของหน่วยจัดการฯ

             เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สร้างสร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสุขของหน่วยจัดการฯ และการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานองค์กรต่างๆ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานงานสร้างความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง 

       

           โดยมี อาจารย์จักรพันธ์ พรหมฉลวย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีสมุทรปราการ นายธิติ ภัทรสิทธิกฤษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ที่ปรึกษาฯ ดร.วิโรจน์ เวทยาวงศ์ อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฯ และภาคีเครือข่าย หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมการประชุม