สปสช.เขต6ระยองร่วมรับฟังความคิดเห็นของสิทธิบัตรทองกลุ่มเยาวชนในเวทีเสียงเยาวชนเลือกอนาคตประเทศไทย และสมัชชาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก “

0
103

สปสช.เขต6ระยองร่วมรับฟังความคิดเห็นของสิทธิบัตรทองกลุ่มเยาวชนในเวทีเสียงเยาวชนเลือกอนาคตประเทศไทย และสมัชชาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก “

🖍️วันที่29มีนาคม 2566 นายศิริศักดิ์ เผือกวัฒนะ ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต6ระยอง และนางพิมลรัตน์ ศิริเลิศ ประธานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจ.ชลบุรี ร่วมงานเวทีเสียงเยาวชนเลือกอนาคตประเทศไทย และสมัชชาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมทัพพระยา ชั้น4 ศาลาว่าการเมืองพัทยา อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจากนายประชา เตรัตน์ ประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

ในเวทีนี้ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมขับเคลื่อนการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน ในชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด, 73 อำเภอ, 192 ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อ
1. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการผลักดัน พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ อย่าง มีความหมายและในทางสร้างสรรค์
2. เพื่อทบทวน เสนอแนะ และให้ความเห็น ต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายการ คุ้มครองทางสังคมด้านเด็กในระดับพื้นที่ เพื่อยกระดับท้องถิ่นและจังหวัดต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรสำหรับเด็ก และเยาวชน (Child – Friendly City)
3. เพื่อสานพลังภาคีเครือข่ายเยาวชน ในการร่วมกันพัฒนาสังคมและสุขภาวะ ตลอดจนการ ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมเวทีฯ ในวันนี้ ประกอบด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล

กลุ่มเป้าหมายในงานครั้งนี้ได้แก่ ประธานสภานักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และผู้นำเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก และสมุทรปราการ) ทั้งในห้องประชุม และผ่านระบบ Zoom Meeting รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 400 คน โดยจะมีการระดมความคิดเห็นใน การจัดทำชุดข้อเสนอที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่ 2 – 35ปี เพื่อเป็นข้อเสนอสำคัญ ทั้งด้านการศึกษาและทักษะ, สุขภาพ/สาธารณสุข, เศรษฐกิจ/รายได้ สังคม/คุณภาพชีวิต, สิ่งแวดล้อม, รัฐ ราชการ ความมั่นคง

ข่าวประชาสัมพันธ์NHSO6