Daily Times​ Online​ มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ส่งมอบโลงศพให้แก่วัด และองค์กรสาธารณกุศล เพื่อสงเคราะห์แก่ศพไม่มีญาติ หรือศพผู้ยากไร้ ในพื้นที่ จ.อุทัยธานี จ.ขอนแก่น และ จ.เลย​

0
106

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ส่งมอบโลงศพให้แก่วัด และองค์กรสาธารณกุศล เพื่อสงเคราะห์แก่ศพไม่มีญาติ หรือศพผู้ยากไร้ ในพื้นที่ จ.อุทัยธานี จ.ขอนแก่น และ จ.เลย

ที่มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ เรืองวานิช นายไพวงศ์ ชำนินาวากุล รองประธานมูลนิธิร่วมกุล สมุทรปราการ ตลอดจน คณะกรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ นายจรูญ ยังประภากร อดีตสมาชิกวุฒิสภา   ร่วมกันส่งมอบโลงศพให้แก่วัด และองค์กรสาธารณกุศล ภายใต้สโลแกน “ศรัทธายิ่งใหญ่ ปันน้ำใจ สู่ทุกถิ่นฐาน” ในโครงการมอบโลงศพแด่องค์กรสู่ทุกถิ่นฐาน ที่ขาดแคลน เพื่อสงเคราะห์แก่ศพไม่มีญาติ หรือศพผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร

รวมจำนวน 4 อำเภอ 3 จังหวัด ดังนี้ 1.มอบโลงศพสงเคราะห์แก่ วัดสวนธรรมเทวราช ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จำนวน 75 ใบ 2. วัดแสงอรุณ สมาคมกู้ชีพ กู้ภัย ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย จำนวน 75 ใบ 3. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี. จำนวน 75 ใบ 4.มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ (เม่งคุ้งเซี่ยงตั๊ว) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. จำนวน 75 ใบ รวมจำนวน 300 ใบ