Daily Times​ Online​ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายยื่นข้อเสนอนโยบายลดความสูญเสียทางถนนให้พรรคก้าวไกลกำหนดเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนเมื่อได้จัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ​

0
118

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2566​ นายประศม สุขแสวง​ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับพร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้เดินทางมาที่พรรคก้าวไกล เพื่อยื่นข้อเสนอนโยบายลดความสูญเสียทางถนนให้พรรคก้าวไกลกำหนดเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนเมื่อได้จัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ

โดยได้ฝากถึงหัวหน้าพรรคก้าวไกลว่า เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนนำมาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยมากมายมหาศาลจากข้อมูลในปีพ.ศ 2565 มีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 17,379 คน บาดเจ็บ 925,506 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 500,000 ล้านบาท
เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับ ในฐานะองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำงานสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการรณรงค์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 27 ปีที่ผ่านมา ยังไม่ปรากฏพบว่ามีพรรคการเมืองใดที่มีโอกาสได้เข้ามาบริหารประเทศให้ความสำคัญกับนโยบายลดความสูญเสียทางถนนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

ในโอกาสที่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันที่อำนาจการตัดสินใจเป็นของประชาชนในการเลือกพรรคการเมืองที่จะเข้าไปบริหารประเทศ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับ จึงได้รวมตัวมายื่นหนังสือให้กับพรรคก้าวไกลให้พิจารณารับข้อเสนอนโยบายลดความสูญเสียทางถนนกำหนดเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนเมื่อได้เข้าไปบริหารประเทศ ดังนี้
1. ขอให้พรรคก้าวไกลแก้กฎหมายกำหนดให้ผู้แจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดกฎจราจรได้รับส่วนแบ่งค่าปรับร้อยละ 50 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนช่วยเป็นอาสาตาจราจรจัดการกับคนที่ไม่เคารพกฎจราจรสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอันเป็นสาเหตุซึ่งสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์บนท้องถนน
2. ขอให้พรรคก้าวไกลแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำงบประมาณจัดหาหมวกกันน็อคสนับสนุนให้เด็กๆ ที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ได้สวมใส่ ทั้งนี้เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังการเคารพกฎจราจรตั้งแต่เยาว์วัย เนื่องจากกฎหมายในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยและเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการบริหารจัดการดังกล่าว ขณะที่สถิติในปัจจุบันมีเด็กๆ สวมใส่หมวกกันน็อคเพียงร้อยละ 7 ซึ่งถ้าปล่อยให้สภาพเป็นไปเช่นนี้เสมือนเป็นการเพราะบ่มเด็กเยาวชนที่จะเติบโตในอนาคตให้เป็นบุคคลที่ไม่เคารพกฎจราจร และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน
3. ขอให้พรรคก้าวไกลแก้กฎหมายกำหนดโทษร้านค้าสถานประกอบการบุคคลที่มีส่วนสนับสนุนทั้งทางตรงทางอ้อมให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปขับรถจนเสียชีวิตต้องมีความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง เพื่อไม่ให้ร้านค้าสถานประกอบการบุคคลที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหากินบนชีวิตและเลือดเนื้อของเยาวชนผู้บริสุทธิ์
4. ขอให้พรรคก้าวไกลกำหนดนโยบายสนับสนุนให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ติดกล้องหน้ารถให้กับรถที่ผลิตใหม่ทุกคันโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการช่วยสอดส่องผู้ขับขี่รถที่ไม่เคารพกฎจราจรบนท้องถนน
ในนามของเครือข่ายเหยื่อมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับ พวกเราหวังว่าข้อเสนอของพวกเราจะได้รับการพิจารณาจากพรรคก้าวไกลกำหนดเป็นนโยบายเมื่อพรรคก้าวไกลได้เข้าไปบริหารประเทศ โดยได้มีนาบวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.พรรคก้าวไกล เป็นตัวแทนออกมารับเรื่องเอาไว้