ผู้ว่าฯสมุทรปราการ เปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดสมุทรปราการ

0
102

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ เปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดสมุทรปราการ

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราขการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดงาน “โครงการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 15 โรงแรมเมเปิ้ล กรุงเทพมหานคร โดยมี นางนิภาพร ทองหล่อ คลังจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าร่วม

สำหรับโครงการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังที่สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสู่การดำเนินการในระดับพื้นที่ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เนื่องจากเป็นหน่วยธุรกิจที่มีจำนวนมากที่สุดของประเทศที่สามารถรองรับและก่อให้เกิดการจ้างงานจำนวนมาก เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการลงทุนและยกระดับผู้ประกอบการ SMEsในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ (SMEs) มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสร้างโอกาสในการแข่งขัน เช่น ความรู้ด้านการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ การตลาดออนไลน์ การสร้างแบรนด์สินค้า

 

เป็นการส่งเสริมการขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการอีกช่องทางหนึ่ง และเพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ (SMEs) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน การบริการสินเชื่อ การบริการทางการเงิน ตลอดจนความรู้ด้านภาษีอากรและการประภันภัย/