Daily Times​ ​Online​ โรงไฟฟ้าพระนครใต้เปิดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อสุขภาพฟันของชุมชน​

0
79

โรงไฟฟ้าพระนครใต้เปิดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อสุขภาพฟันของชุมชน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายเชาวน์ สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจำปี 2566

โดยมีนายนพพลพันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง โดยโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

อีกทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้เข้าถึงการรับบริการด้านทันตสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

ในโครงการจัดให้มีการบริการด้านทันตกรรม อาทิ การตรวจสุขภาพช่องปาก การขูดหินปูน การถอนฟัน การอุดฟัน ให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เป็นจำนวน 48 คน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง ในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ อสม. ตำบลบางโปรงในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับบริการอีกด้วย
ทั้งนี้โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดขึ้นในพื้นที่ 3 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้แก่ ตำบลบางโปรง ตำบลบางด้วน และตำบลบางหัวเสือ

ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมการดูแลด้านสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน โดยประชาชนที่เข้ารับบริการได้กล่าวขอบคุณโรงไฟฟ้าพระนครใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดโครงการขึ้น ซึ่งทำให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาด้านทันตกรรม และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในครั้งนี้เป็นอย่างมาก