รร. ป้อมพระจุล สร้างวินัยจราจร จัดอบรมฝึกจริง ลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสา 

0
183

รร. ป้อมพระจุลจอมเกล้า สร้างวินัยจราจรเรียนรู้ปฎิบัติจริงด้วยโครงการลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสา 

ที่บริเวณลานหอประชุม โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ  พ.ต.ท.ประยูร ปัตตุลี รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอ พระสมุทรเจดีย์ เป็นประธานเปิดอบรมและฝึกปฎิบัติกฎจราจรสร้างวินัยตนเองโดยมีนักเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสา เข้าร่วม 95 คน  

นางปิยวรรณ พวงคำไพโรจน์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในนามตัวแทนคณะกรรมการจัดกิจกรรม โครงการลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสา ด้านการจราจรกล่าวรายงานถึง การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายจราจร และการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย มีทักษะการใช้สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด ในการปฏิบัติหน้าที่การอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และสามารถนำความรู้ ทักษะไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาจราจร และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมด้านการจราจรของลูกเสือ-เนตรนารี ในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 100 คน

ในการจัดกิจกรรมครั้ง มีเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระสมุทรเจดีย์และทีมงานเป็นผู้ให้ความรู้ การจัดกิจกรรม สาธิต ฝึกปฎิบัติจริง กับ กลุ่มลูกเสือ-เนตรนารีจิตอาสา ด้านการจราจร

ดร. วีรนุช สุทธพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนป้อมพระจุล  กล่าวว่า  จะเห็นได้ว่างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นในสังคม ในฐานะสถานศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่ายิ่ง ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบายส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร การใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย พร้อมฝึกให้มีทักษะสัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด ในการปฏิบัติหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในสถานศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ทั้งยังสามารถนำความรู้ 

ทักษะเหล่านี้ นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และช่วยเหลือสังคมได้อย่างถูกต้อง โดยผ่านกระบวนการทางการลูกเสือกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ด้านการจราจร จะช่วยส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ การอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจรอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น ถือเป็นอุดมการณ์ของลูกเสือ-เนตรนารี ที่จะได้บำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น นับว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติไปปรับใช้อย่างเหมาะสมนักเรียนเป็นอย่างดี

ผอ.ยังกล่าวต่อว่า ขอขอบคุณ ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย จาก สภ.พระสมุทรเจดีย์  ที่ได้อนุเคราะห์ ให้ความรู้ กับผู้เข้าฝึกอบรม  และขอให้นักเรียนทุกคนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติต่อไป

 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง