เครือข่ายอาชีวะถามหา ประธานบอร์ดอาชีวศึกษา ยังอยู่ไหม? ไม เงียบกริ๊บไม่คิดขยับ

0
546

เครือข่ายอาชีวะถามหา ประธานบอร์ดอาชีวศึกษา ยังอยู่ไหม? ไมเงียบกริ๊บ ไม่คิดขยับ

นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ในฐานะภาคประชาชน ได้ออกมาเรียกร้องผ่าน เดลี่ไทม์ ความว่า   ให้ประธานบอร์ดอาชีวศึกษาได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนกำหนดนโยบายการบริหารงานอาชีวศึกษาในเชิงรุกให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ไหม? 

เพราะตั้งแต่มีบอร์ดอาชีวศึกษามาจนถึงปัจจุบันยังไม่เห็นประธานบอร์ดอาชีวะออกมาเสนอแนวทางการพัฒนาหรือการขับเคลื่อนอาชีวะสู่อนาคตให้สังคมได้รับรู้แต่อย่างใดเลย  หรือให้การบริหารงานเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 17 และอำนาจตาม พรบ.การอาชีวศึกษา 2551 มาตรา 11 ที่ระบุไว้ชัดเจนถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ สร้างความเป็นเลิศให้กับอาชีวศึกษา  

วันนี้ภาคประชาชน สถาบันศึกษา กำลังรอดูพฤติกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลง การศึกษาด้านอาชีวะ สู่อนาคต เพื่อให้ก้าวทันกับสังคมโลกที่เปลี่ยนไปของท่านอยู่

หรือมันเป็นผลผลิตจากต้นเป็นผลไม้พิษ 

อยากให้ได้ลงมาดูเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของอาชีวศึกษาในหลายมิติ  ที่สำคัญต่อผู้เรียน ซึ่งเคยได้ยื่นเรื่องไปตั้งแต่ประธานบอร์ดอาชีวะได้เข้ามารับตำแหน่งใหม่ ๆ แล้ว   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขาดแคลนอัตรากำลังของข้าราชการ สายบริหาร สายครูผู้สอน งบประมาณ การพัฒนาครู ให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ การกำกับติดตามการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวะสู่ความเป็นคุณภาพและได้รับการยอมรับจากสังคม

โดยเฉพาะสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ซึ่งประธานบอร์ดอาชีวะ ยังดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรอยู่ด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง 

ทราบหรือไม่?  ปัญหาเรื่องการกระจายอำนาจหรือการทำหน้าที่บริหารสถาบันให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพก่อนจะถดถอยมากกว่านี้ 

เคยคิดที่จะนำเสนอปัญหานี้เพื่อให้รัฐมนตรีได้รับทราบหรือไม่ 

อยากให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของบอร์ด ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลข่าวสารบ้าง

นี่ ! เงียบ ต่อเนื่อง

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ขณะนี้บางสถาบัน ไม่มีผู้เรียนเลย

แล้วไง.

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะขยายโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีมิใช่หรือ ! 

เรื่องนี้ทางบอร์ดได้รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว  แล้วคิดจะแก้ปัญหาอย่างไร 

การสร้างหรือยุบหลักสูตรที่ไม่ทันเทคโนโลยีหรือทันความต้องการในปัจจุบัน  การบริหารงานบุคลากรของสถาบัน   ที่ประสบกับปัญหาขาดครูผู้สอน   ในระดับปริญญาไม่มีการจัดทุนงบหนุนเสริมการศึกษาต่อของสถาบันแต่อย่างใด  

ปัญหาเหล่านี้ควรจะได้รับการแก้ไขไม่อยากให้บอร์ดอาชีวศึกษาปล่อยผ่านละเลยจนเสียหายไปมากกว่านี้

ภาษีประชาชนทั้งนั้น ที่จ่าย ในการประชุมบอร์ดทุกครั้ง

 รัฐบาลใหม่กำลังจะมา เดีํยวจะตกงานกันเป็นแถว ซึ่งภาคประชาสังคมรอดูจะไม่นิ่งเงียบอีกต่อไป

ขอให้คณะกรรมการบอร์ดได้มีแนวทางหรือนโยบายที่จะขับเคลื่อนอาชีวศึกษาซึ่งถือว่าอยู่ในระดับการผลิตกำลังคนออกสู่ตลาดแรงงานหรือสังคมโลกเพื่อให้ทุกองค์กรทุกภาคส่วนได้ยอมรับถึงคุณภาพของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับอาชีวศึกษาอย่างแท้จริง

ประเด็นการตั้งศูนย์ความปลอดภัยในอาชีวศึกษาที่ประธานบอร์ด ได้กล่าวว่าถึงการทำงานไม่เกิดประโยชน์ในภาพรวม ควรจะมีงานวิจัยมารองรับนั้นไม่ทราบว่าประธานบอร์ดอาชีวะ ท่านได้เคยติดตามถึงผลกระทบด้านเด็กทะเลาะวิวาทของอาชีวะในภาพรวมหรือไม่ 

ยุคก่อนมีแต่สังการ ไม่มีนโยบายที่เด่นชัด แก้ปัญหาแต่ละวัน แถมโยนให้องค์กรอื่นต้องรับผิดชอบ

มันหน้าที่โดยตรงไหม ? 

บ้านตัวเองแท้ ๆ

อย่าสำลี

ถ้าท่านได้ติดตามน่าจะเข้าใจถึงบทบาทการทำงานของศูนย์ความปลอดภัยนี้  ตามที่ เครือข่าย ค.ร.อ.ท.ได้ติดตามก็เห็นว่าศูนย์ความปลอดภัยอาชีวศึกษาที่จัดตั้งขึ้นนั้น สนองตอบและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครองในการดูแลสอดส่องและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนทำให้ทุกภาคส่วนยอมรับว่าอาชีวศึกษาได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้เรียนได้ในระดับหนึ่ง

คิด ทำ แก้ ดีกว่า ปล่อยไปวัน ๆ 

คนจบอาชีวะ คือรากฐานประเทศ วันนี้ที่หดหาย น้อยลงเพราะ  

“อยากอยู่กับลูกหลานนานๆ” คือคำตอบ หนึ่งในปัญหา ของพ่อ – แม่

 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง