วุฒิ ! ลงพื้นที่ ปากน้ำ พบประชาชน รับฟังเสียง ติดตามผลการปฏิรูปประเทศ พร้อม ดูหอชมเมือง

0
1315

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และเพื่อติดตามผลการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและหอชมเมืองสมุทรปราการ  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนและผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 

นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อแนะนำเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน จากนั้น มีการสรุปประเด็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยแบ่งกลุ่มผู้แทนทุกภาคส่วนตามประเด็นกฎหมาย จำนวน4 กลุ่ม ได้แก่ 1) การท่องเที่ยว 2) การบริหารจัดการเส้นทางคมนาคม 3) สิ่งแวดล้อมและประมง 4) เรื่องอื่น ๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกวุฒิสภาร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และสะท้อนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ กลุ่มการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน ในพื้นที่ 7 ภูมิภาค รวม 76 จังหวัด โดยในส่วนของภาคกลางมีพื้นที่ดำเนินการ 17 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

ทางด้านนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวและฝากถึง แผนการดำเนินงานของจังหวัดว่าขณะนี้ยุทธศาสตร์จังหวัดที่สำคัญ ด้านการท่องเที่ยวต้องดึงผู้คนที่ไหลผ่านพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ จำนวนมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว จะต้องเข้าพักและท่องเที่ยวให้มากขึ้นโดยเน้นท่องเที่ยวใกล้พื้นที่ ด้านการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคม ขณะนี้การคมนาคม จะต้องครอบคลุมครบวงจร รถไฟฟ้าโมโนเรล เป็นโครงการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนทางรางระหว่างรถไฟฟ้าบีทีเอส สุขุมวิท และรถไฟฟ้าท่าอากาศสุวรรณภูมิ การสร้างกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างศูนย์ข้อมูลสำหรับโรงงานอุสาหรรมหรือโชว์รูม เพื่อภาคอุตสาหกรรม ที่มีมากกว่า 8,000 แห่ง เป็นต้น

 สำหรับ คณะสมาชิกวุฒิสภาที่ร่วมลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ ประกอบด้วย   1. นายวิทยา  ผิวผ่อง 2. นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา 3. นายจเด็จ  อินสว่าง4. นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 5. พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช 6. พลเอก วัฒนา สรรพานิช7. นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ 8. นายกิตติ  วะสีนนท์ 9. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร    10. พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ์ 11.พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู่ 12.นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล 13. นางสุนี  จึงวิโรจน์ 14. พลเอก อักษรา เกิดผล 15. พลตรี โอสถ  ภาวิไล16. หม่อมหลวงสกุล  มาลากุล 17. นายวิรัตน์  เกสสมบูรณ์ 18.พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ 19. นางประภาศรี สุฉันทบุตร 20. นายณรงค์ รัตนานุกูล.