ประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มแก่เด็กพิการทุกประเภทในจังหวัดสมุทรปราการ

0
1083

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มแก่เด็กพิการทุกประเภทในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

            นายชาติชาย อุทัยพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

            นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวถึงการจัดพิธีประทานทุนในครั้งนี้ว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระเมตตาประทานทุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลานพิการ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ในปี 2562 มูลนิธิคุณพุ่ม จัดสรรทุนการศึกษาให้เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 103 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

สำหรับทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการทุกประเภทที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กพิการให้ดีขึ้น