ค.ร.อ.ท.เรียกร้อง รมต.ศธ.คนใหม่ให้ความสำคัญการอาชีวศึกษาคือกำลังหลักพัฒนาประเทศตัวจริง

0
161

ค.ร.อ.ท.เรียกร้อง รมต.ศธ.คนใหม่ให้ความสำคัญการอาชีวศึกษาคือกำลังหลักพัฒนาประเทศตัวจริง

จากที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทยและได้ดำเนินการรวบรวมพรรคการเมืองต่างๆเพื่อจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศนั้น และเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าพรรคภูมิใจไทยได้รับมอบหมายใด้ดูแลกระทรวงศึกษาธิการ และพรรคฯเสนอชื่อ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรอเพียงการโปรดเกล้าและแถลงนโยบายในสภาฯ ก็จะได้บริหารกระทรวงต่อไป ซึ่ง ณ วันนี้ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงคงไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้หรือวางแผนเรียนรู้งานแล้ว แต่ต้องพร้อมที่จะบริหารขับเคลื่อนได้อย่างทันท่วงที

กระทรวงศึกษาธิการเป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ต่างมีความคาดหวังว่าจะได้รัฐมนตรีมืออาชีพและมีความเข้าใจการศึกษามาบริหารการศึกษากำหนดนโยบาย และมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนากำลังคนสร้างความเข้มแข็งให้การศึกษาของประเทศโดยเร็ว

นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.)ได้กล่าวถึงการที่พรรคภูมิใจไทยได้แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ซึ่งถือว่ามีความรู้ความชำนาญทางด้านตำรวจแต่เมื่อมาดูการศึกษาก็คงจะต้องได้นำองค์ความรู้ทางการบริหารมาขับเคลื่อนการศึกษาให้ได้ เร่งการพัฒนากำลังคนของประเทศให้ได้ โดยได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม การสร้างคนให้มีความรู้มีทักษะทางวิชาชีพคือภารกิจที่แท้จริงของรัฐบาลประเทศจะได้เจริญก้าวหน้าทันนานาประเทศได้ถ้าประชาชนได้รับการศึกษามีการพัฒนาด้านทักษะเทคโนโลยีก้าวทันโลกจึงหวังว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่คงไม่นิ่งนอนใจและมีเป้าหมายหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องประชาชนให้กับเยาวชนของชาติได้มีความหวังในด้านการพัฒนาองค์ความรู้โอกาสในการศึกษาเรียนรู้และการก้าวทันกับเทคโนโลยีต่างๆซึ่ง ณ วันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าเร็วเหลือเกินถ้าตราบใดก็ตามรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญของการศึกษาก็คงจะทำให้ประเทศชาติด้อยพัฒนาอย่างแน่นอน
โอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่าน พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบได้มาดูแลกระทรวงศึกษาธิการเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านอาชีวะเพราะการอาชีวศึกษาถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างอาชีพพัฒนาทักษะในการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือการประกอบอาชีพอิสระดังนั้นจึงขอเป็นกำลังใจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้ามาดูแลและสนับสนุนการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ซึ่งเครือข่ายฯ ก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้การทำงานของท่านรัฐมนตรี ได้บรรลุเป้าหมาย และคนอาชีวะทั้งประเทศพร้อมที่จะรอรับการพัฒนาและการสร้างโอกาสให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาซึ่งมีทั่วประเทศได้พัฒนาไม่ว่าจะด้านงบประมาณครุภัณฑ์หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาส่งเสริมครูผู้สอนให้มีโอกาสได้ศึกษาดูงานหรือศึกษาต่อในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน

นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานฯค.ร.อ.ท. ได้กล่าวเพิ่มเติม เครือข่ายฯ ค.ร.อ.ท.พร้อมสนับสนุนให้ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ได้ทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยจะได้เข้าพบรมต.ศธ.คนใหม่เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาอาชีวะและปัญหาที่รอการแก้ไขเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางการสร้างความเข้มแข็งพัฒนากำลังคนของอาชีวะเพื่อเป็นกำลังหลักของประเทศต่อไป

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง