ศธ.สป. จับมือ ร.ร.รัฐ-เอกชน บูรณาการ ร่วมขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา   

0
302

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ยกระดับคุณภาพการศึกษา เอาจุดเด่น ร.ร.รัฐบาล – เอกชน ร่วมขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย อำเภอบางพลี สมุทรปราการ นางสมรัตน์ สุคนธสราญ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธาน บูรณาการการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมี   ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ (ปส.กช.สป.)ผู้บริหารสถานศึกษา /ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม

นางสมรัตน์ สุคนธสราญ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  กล่าวว่า โครงการบูรณาการการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ความมุ่งมั่นตั้งใจในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้รับผิดชอบ โดยบูรณาการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานการศึกษาเพื่อสู่เป้าหมายการ จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ศธ.สป. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) โดยมีสถานศึกษาที่สมัครใจในครั้งนี้ จำนวน ๖ แห่งมีจุดเด่นเป็นของตนเองอยู่แล้ว  ดำเนินกิจกรรมในโครงการในการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้ได้รับโอกาสการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยความตระหนักความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่จะเจริญเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต

 

ดร.กัญฐณัฎ ฉลอง

นางสมรัตน์ กล่าวอีกว่า ซึ่งการจัดกิจกรรม ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีเวทีนำเสนอผลจากการดำเนินโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีความสุข จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ นำวิชาความรู้ประสบการณ์ไปต่อยอดการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเองในโอกาสต่อไป  และขอขอบ ดร.กัญฐณัฎ ฉลอง ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในครั้งนี้ ทั้งยังเป็นหนึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมแสดงผลงานด้วย. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง