ค.ร.อ.ท.ยื่นหนังสือเสนอนโยบายพัฒนาอาชีวศึกษาต่อ รัฐมนตรีช่วย ศธ.

0
103

ค.ร.อ.ท.ยื่นหนังสือเสนอนโยบายพัฒนาอาชีวศึกษาต่อนายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รมช. ศธ.

       วันที่ 7 ก.ย. 66 ที่กระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดวันเวลาเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก หลังจากได้รับโปรดเกล้าเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 เพื่อให้การขับเคลื่อนการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพเพื่อออกสู่สถานประกอบการสร้างกำลังสร้างความเข้มแข็งของประเทศ 

       เครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.)ในนามภาคประชาชนได้เข้ายื่นหนังสือต่อรมต.ศธ.เพื่อนำเสนอแนวนโยบายและปัญหาการสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

          นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรีประธาน ค.ร.อ.ท. ได้กล่าวถึงการที่มายื่นหนังสือวันนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อท่านได้รับตำแหน่งให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาอาชีวศึกษาซึ่งปัจจุบันนั้นอาชีวศึกษาจากการศึกษาเพื่อประชาชนทั่วไปและรวมถึงนักเรียนนักศึกษาในระบบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีแต่เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดการศึกษาด้านอาชีวะจะเจอปัญหาและอุปสรรคหลายๆด้านทำให้การผลิตหรือการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวะยังพบปัญหาและอุปสรรคหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ยังไม่ทันสมัยรวมถึงการพัฒนาครูผู้สอนที่ยังไม่สามารถก้าวทันเทคโนโลยีประกอบกับงบประมาณในการบริหารจัดการที่ยังไม่เอื้อต่อการสร้างการศึกษาอาชีวศึกษาให้เข้มแข็งได้จึงได้เสนอแนวทางเพื่อเป็นนโยบายให้รัฐบาลได้ไปพิจารณาเป็นนโยบายในการสนับสนุนหรือนำเสนอรัฐบาลเพื่อให้มีงบประมาณในการบริหารจัดการจำนวน 8 ข้อเสนอด้วยกันดังนี้

1.ขอให้รัฐมนตรีสนับสนุนในการแก้ไขพรบการอาชีวศึกษา 2551

2.สนับสนุนการบริหารงานบุคลากรซึ่งณวันนี้อัตราครูขาดแคลนไม่เพียงพอกับการจัดศึกษาในวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ

3.พัฒนาสนับสนุนปรับปรุงการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวะศึกษาทั้ง 23 แห่ง

4.สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด

5.สนับสนุนเพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการของสถานศึกษาต่างๆด้านอาชีวะให้เพียงพอ

6.สนับสนุนพัฒนาครูอาจารย์บุคลากรให้ได้รับการอบรมศึกษาต่อ ดูงานทั้งในและต่างประเทศ

7.ให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อให้การประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชีวะ

8.สนับสนุนให้การจัดการอาชีวศึกษาและมีกฎหมายกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี 100%

        ทั้งนี้จากประเด็นที่เสนอทั้งหมดนั้นเพื่อต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้นำไปกำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพให้เข้มแกแข็งเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนของสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

        และอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะนำเรียนท่านรัฐมนตรีศธ.ได้พิจารณาให้โอกาสในการทำหน้าที่ของเลขาอาชีวะคนปัจจุบันซึ่งการทำงานกำลังมีการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงการพัฒนางานในอาชีวศึกษาสู่ความก้าวหน้าที่สมาชิก ค.ร.อ.ท.ได้เห็นความตั้ง จึงเห็นควรให้โอกาสในการทำงานสานต่อนโยบายที่เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะคนปัจจุบันได้วางแนวทางการทำงานที่ดีเพื่อสานงานต่อร่วมการขับเคลื่อนการอาชีวะเพื่ออนาคต

 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง