ค.ร.อ.ท.สนับสนุน รมต.ศธ.สร้างความเข้มแข็งให้อาชีวะไทย

0
362

                        

ตามที่พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการไว้ 2 ด้าน 1.ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษามีอยู่ 4 ประเด็นและ 2 ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองมีอยู่ 6 ประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่ 6 มีเป้าหมายคือ ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ(Learn to Earn)

ประเด็นที่ 6 นั้นสอดคล้องกับเครือข่ายฯ ค.ร.อ.ท. ที่เคยยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาในรัฐบาลที่ผ่านมา ขอได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  ตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีโดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ) ได้แจ้งเจตนาที่จะเป็นผู้ดูแลสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยตัวเอง

  

นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่าย ค.ร.อ.ท. กล่าวว่าตนจะได้เสนอประเด็นต่างๆ ที่ได้จากข้อเสนอแนะของสมาชิกเพื่อนำเสนอให้ รมต.ศธ.เป็นข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางร่วมกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศไปพร้อมๆ กัน และประเด็นนโยบาย รมต.ศธ.ที่นำเสนอต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นเริ่องลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเด็นปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทั้งศึกษาการศึกษานั้น เครือข่ายฯ ขอนำเรียน รมต.ศธ.ให้ทราบว่า อาชีวศึกษามีการจัดการเรียนการสอนและบริบทที่แตกต่างจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นการเรียนการสอนเฉพาะทาง ดังนั้นควรที่จะมีการปรับเกณฑ์เพื่อให้สอดรับกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของอาชีวศึกษาเพื่อความก้าวหน้าของครูและบุคลากร  เช่นกันในการพิจารณาเงินเดือนบุคลากรในอาชีวศึกษาซึ่งการพิจารณาประเมินเรื่องเงินเดือนยังมีควาใมเหลื่อมล้ำกันควรที่จะให้มีการพิจารณาในกลุ่มจังหวัดหรือรูปแบบสถาบัน

ประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายครูและบุคลากรในอาชีวศึกษาตามเกณฑ์ต่างๆ ที่ผ่านมานั้นเช่นครูผู้ช่วยที่มีการสอบบรรจุทั่วไปและสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษในการย้ายควรที่จะใช้เกณฑ์เดียวกัน  ส่วนการย้ายผู้บริหารหรือผู้อำนวยการวิทยาลัยนั้น ในการบรรจุแต่งตั้งครั้งแรกควรจะให้บริหารวิทยาลัยอย่างน้อย 2 หรือ 4 ปี เพราะจะได้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบการบริหารงานภายใน เพราะที่ผ่านมาจะมีการขอโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการบรรจุแต่งตั้งเมื่อครบ 1 ปี   ส่วนการแก้ปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นด้วยกับการดำเนินการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มีความตั้งใจ  ส่วนการจัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ 1 ครู 1Tablet นั้นก็ควรที่จะให้อาชีวศึกษาได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(Spec)

ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง   เครือข่าย ค.ร.อ.ท. เห็นด้วยและขอเสนอประเด็นการขับเคลื่อนและสร้างโอกาสของผู้เรียนอาชีวศึกษา เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา  โดยเห็นควรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดรูปแบบของการเรียนแบบสะสมหน่วยกิตที่มีความชัดเจนโดยในรายวิชาประเภทสามัญควรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา และสะสมหน่วยกิตได้  ส่วนของรายวิชาชีพนั้นให้เข้าเรียนหรืออบรมเทียบประสบการณ์ได้จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาครั้งรัฐและเอกชนหรือสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐานได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนวิทยาลัยการอาชีพในอำเภอที่มีอยู่เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งคุณภาพเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของชุมชนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนการเรียนหรือประชาชนที่ต้องการเรียนหรือฝึกอาชีพในทุกท้องที่กำหนดให้แต่ละจังหวัดมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพของอาชีวศึกษาเพื่อให้สอดรับกับสถาบันคุณวุฒิและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อที่จะให้ผู้เรียนหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ในระดับที่สูงขึ้น  ในด้านการสร้างรายได้ระหว่างเรียนนั้นการจัดการอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส. ป.ตรีจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี 100% จึงจะทำให้ผู้เรียนได้วุฒิการศึกษาและมีรายได้มีงานทำระหว่างการศึกษา

ปธ.ค.ร.อ.ท.ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและมากำกับดูแลอาชีวศึกษาด้วยตัวเองนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นครั้งแรกที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงให้ความสำคัญของการศึกษาด้านวิชาชีพ  จึงเป็นโอกาสดีที่จะสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาได้มีความสมบูรณ์ในการตอบสนองความต้องการผู้เรียนและสถานประกอบการโดยตรง.

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง