ปปส.ภาค 1 พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนร่วมสร้างการรับรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

0
1096

ปปส.ภาค 1 พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนร่วมสร้างการรับรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนร่วมสร้างการรับรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมเป็นกลไกสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด

นายสงวนศักดิ์ ศรีวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 (ปปส.ภาค 1) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปปส.ภาค 1 ที่ห้องการะเกด โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ปปส.ภาค 1 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ ปปส.ภาค 1 ระหว่างภาครัฐ และสื่อมวลชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงาน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับสื่อมวลชน โดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และร่วมกันประสานการทำงาน ให้เกิดเป็นเครือข่ายสื่อมวลชน รวมไปถึงเพื่อให้สื่อมวลชนได้เข้าใจยุทธศาสตร์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปปส.ภาค 1 ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี และสิงห์บุรี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ส่งผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ และผู้แทนเครือข่ายสื่อมวลชน จำนวน 5 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด พร้อมเป็นกลไกสำคัญที่จะอธิบายนโยบายและสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เห็นภาพการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ พึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดกับรัฐบาล อันส่งผลให้เกิดการสนับสนุนดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางประชารัฐได้ต่อไป