วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกวาไรตี้ศุภมิตร ชินศรี ผวจ.สป. ลงเยี่ยม  นักเรียน มอบทุนพระราชทาน  ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13-15 และ ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 

ศุภมิตร ชินศรี ผวจ.สป. ลงเยี่ยม  นักเรียน มอบทุนพระราชทาน  ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13-15 และ ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 

ศุภมิตร ชินศรี ผวจ.สมุทรปราการ สน.ศธ.สป. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ นักเรียนและเยาวชนผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุราชกุมาร  (ม.ท.ศ.) และ ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน จำนวน 7 ราย

ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล และจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารโดยชื่อย่อว่า ( ม.ท.ศ.)ตั้งแต่ปี 2552 โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ 

ที่ผ่านมามูลนิธิได้มอบทุนพระราชทานไปแล้วกว่า 534 ล้านบาท มีนักเรียนที่ได้รับทุนไปแล้ว 12 รุ่น กว่า 1,900 ราย ผู้รับทุนตั้งแต่ มัธยมตอนปลาย จนถึง ป.ตรี -โท 

 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งหาที่สุดมิได้แก่นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน นักเรียนทุกคนผู้รับทุนล้วนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีจิตใจมุ่งมั่นในการดำรงตน ถึงพร้อมด้วยความรอบรู้และความดีทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อปี 2525 ในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิ ตามคำกราบทูลเชิญของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ผู้ประสานการก่อตั้ง ด้วยความร่วมมือขององค์การเอกชนที่สำคัญ 10 องค์การ 

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และกตเวทิตาคุณถวายแด่ สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของเราผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต สร้างความเป็นปึกแผ่น และพัฒนาประเทศสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน น.ส.พิชชากร พาริเพ็ง ผู้รับทุน

 

น.ส.พิชชากร พาริเพ็ง ผู้รับทุน

ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่า ดังกล่าว คู่ควรแก่การที่จะได้มีการปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไป

ปัจจุบันพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิ และนายสมพร เทพสิทธา เป็นประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ

โดยคณะกรรมการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์สมัยนั้น ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มอบให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าของเรื่องสืบมาถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกับ มูลนิธิ ม.ท.ศ.

ล่าสุด 16 พ.ย 66 ทางจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร  ชินศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า  ได้มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ค้นหานักเรียน ที่เรียนดีคุณสมบัติครบ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ  เพื่อได้รับมอบเงินดังกล่าว และวันนี้16 พ.ย.ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจนักเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 13-15 ปีการศึกษา 2566 และผู้รับทุนมูลนิธิจิตน้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์  รวม 2 ทุน จำนวน 7 ราย   ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 

ทั้งขอให้ทำหน้าที่ ให้ดีที่สุด เป็นคนดี เรียนดี มีจริยธรรม เป็นผู้นำพัฒนาชาติในอนาคตต่อไป ผวจ.กล่าว

 

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ